Στις 14 Ιουνίου 2022 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Μπλε Κέδρος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Optima Bank.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος της Δημόσιας Προσφοράς των μετοχών της εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Την 8η Ιουνίου 2022, ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση 7.200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €2,25 ανά Μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές).

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά, πριν την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε €16,2 εκ. (€2,25*7.200.000). Αναλυτικότερα, 4.671.352 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 64,88% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και 2.528.648 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 35,12% του συνόλου της Δημόσιας
Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 3.248.062 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 719.414 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 1,28 φορές περίπου. Συνολικά, στην Τιμή Διάθεσης, υποβλήθηκαν 15 αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών.

Η συνολική ζήτηση από τις 782 αιτήσεις Ιδιωτών Επενδυτών, που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 5.077.556 Νέες Μετοχές.

Συνεπώς, η συνολική ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης από τις αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 8.325.618 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 7.200.000 Νέες Μετοχές, κατά 1,16 φορές περίπου.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 27.05.2022 Ενημερωτικό Δελτίο, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος εξέφρασε την πρόθεση του να αποκτήσει μετοχές συνολικής αξίας έως €900.000 στην Τιμή Διάθεσης, είτε κατά την διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς είτε και από τυχόν αδιάθετες μετοχές, ανάλογα με τις χρηματιστηριακές συνθήκες, τις συνθήκες αγοράς και τη ζήτηση της Έκδοσης. Η κατανομή Νέων Μετοχών στη Τιμή Διάθεσης στην «Optima asset management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων», θυγατρική του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, ανήλθε σε 88.500 Νέες Μετοχές.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει ως εξής: