Σε συνέχεια παρέμβασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η διοίκηση της Μπλε Κέδρος ανακοίνωσε προς το επενδυτικό κοινό τα εξής:

«Κατά την από 30.05.2022 παρουσίαση της ΑΕΕΑΠ, ο βασικός μέτοχος αυτής, κ. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου, δήλωσε ότι πρόθεσή του είναι η ΑΕΕΑΠ να διανείμει ποσοστό 65% των ετησίων καθαρών προς διανομή κερδών της στους μετόχους της, σε ετήσια βάση, κατά την επόμενη πενταετία.

Η ΑΕΕΑΠ διευκρινίζει ότι το Καταστατικό της, στο άρθρο 32 αυτού, προβλέπει σχετικά με τη διανομή κερδών ό,τι ορίζει το άρθρο 27 του ν. 2778/1999 και συμπληρωματικά ο ν. 4548/2018, δηλαδή, μεταξύ άλλων:

Ότι η ΑΕΕΑΠ υποχρεούται να διανέμει ετησίως στους μετόχους της τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων καθαρών προς διανομή κερδών της. Τα κέρδη που σχετίζονται με την υπεραξία από την πώληση ακινήτων δεν συμπεριλαμβάνονται στη διανομή.

Ότι η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά τη διανομή του ελάχιστου υποχρεωτικού μερίσματος, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 50% των ετήσιων καθαρών κερδών προς διανομή της ΑΕΕΑΠ, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται η μη διανομή του 50% που προβλέπει το άρθρο 27 του ν. 2778/1999 ή η διανομή χαμηλότερου ποσοστού έως των ορίων του ν. 4548/2018 είτε προς σχηματισμό έκτακτου αφορολογήτου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου είτε προς δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Ότι το ποσό που διανέμεται της μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες της και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση να διανεμηθούν και μειωμένο κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕΕΑΠ, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό που προβλέπεται από το Παράρτημα Β του ν. 4308/2014, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένο με:

(α) τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

Οι παραπάνω προβλέψεις του Καταστατικού έχουν περιληφθεί στην ενότητα 3.8.1., υποενότητα ix. του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΕΑΠ, εφόσον προκύπτουν ετήσια καθαρά κέρδη και κρίνει ότι η τρέχουσα επενδυτική πολιτική της ΑΕΕΑΠ καθιστά εφικτή τη διανομή μερίσματος στους μετόχους, δύναται να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μεγαλύτερο του 50% των ετήσιων καθαρών κερδών.

Η δήλωση του κ. Ευμορφίδη, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ανακοίνωσης, αποτυπώνει την πρόθεση του ιδίου και του μετόχου Παύλου Ευμορφίδη του Δημητρίου, να ψηφίζουν και λαμβάνουν απόφαση εντός της Γενικής Συνέλευσης για διανομή μερίσματος ύψους τουλάχιστον 65% των ετήσιων καθαρών κερδών σύμφωνα με τα άρθρα 117 παρ. 1 και 119 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω βασικοί μέτοχοι της ΑΕΕΑΠ, ως μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν τα δικαιώματα των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με τα οποία μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας και το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, ή την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ή και την υποβολή σχεδίων αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αποτέλεσμα, ασκώντας τα δικαιώματα αυτά, να δύνανται να ζητούν την διανομή τουλάχιστον του 65% των καθαρών ετήσιων κερδών, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο».