Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της Μπλε Κέδρος για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ), συμφερόντων οικογένειας Ευμορφίδη.

Η Μπλε Κέδρος ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και στις 21 Μαρτίου του 2017 αδειοδοτήθηκε ως ΑΕΕΑΠ με την 18/779 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στο τέλος του 2021 η εταιρεία είχε έσοδα από μισθώματα 4,755 εκατ. ευρώ έναντι 3,469 εκατ. το 2020, ενώ τα κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν σε 20,6 εκατ., έναντι ζημίας 2,7 εκατ. Ευρώ. Κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση το καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ήταν 16,217 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Μπλε Κέδρος στο τέλος του 2021 περιλάμβανε 33 ακίνητα, εκ των οποίων τα 20 είναι εκμισθωμένα, συνολικής εύλογης αξίας 100,296 εκατ. Ευρώ.

Η Μπλε Κέδρος προγραμματίζει διάθεση, μέσω δημόσιας προσφοράς 7,2 εκατ. νέων μετοχών, που αντιστοιχούν στο 16,6% του νέου μετοχικού κεφαλαίου (43,2 εκατ. μετοχές).