Την ολοκλήρωση της πρώτης συνθετικής τιτλοποίησής της ανακοίνωσε την Παρασκευή το απόγευμα η Alpha Bank. Ο λόγος γίνεται για το project Aurora, που αφορά εξυπηρετούμενα μικρομεσαία και μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους 1,90 δισ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα μειώνει το σταθμισμένο στον κίνδυνο ενεργητικό της, αυξάνει τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας και ταυτόχρονα απελευθερώνει κεφάλαια για την εκτέλεση του προγράμματος δανειοδότησης της εγχώριας αγοράς.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, η συναλλαγή προσέλκυσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, «επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη στρατηγική της για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις και κατά συνέπεια η Τράπεζα να συμβάλει στην προσπάθεια για επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Η συναλλαγή, δίνει στην τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine), σε χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Μείωση ενεργητικού

Έχει δε δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχει αναγνώριση ως “Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου” (Significant Risk Transfer – SRT), καθώς και ως “Απλή, Διαφανής και Τυποποιημένη” (Simple, Transparent and Standardised -STS), έτσι ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού.

Η τιτλοποίηση αναμένεται να συμβάλει περίπου 42 μονάδες βάσης στον Συνολικό Κεφαλαιακό Δείκτη της Τράπεζας, με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2021 (περίπου 48 μονάδες βάσης pro forma εκτίμηση μετά την ολοκλήρωση του Project Cosmos).

Κύριος επενδυτής είναι η Christofferson, Robb & Company (CRC), ενώ συμμετέχουν επίσης η AnaCap Financial (AnaCap) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Στη συναλλαγή ενήργησε ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας η Citi, η Clifford Chance ως σύμβουλος σε θέματα διεθνούς δικαίου, η Karatzas & Partners ως νομικοί σύμβουλοι στην Ελλάδα και η Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ως σύμβουλος σε θέματα Απλών, Διαφανών και Τυποποιημένων τιτλοποιήσεων (STS).