Πρόσκληση στην τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου και στην οποία, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν, τόσο οι επιλογές χρηματοδότησης, όσο και η συγχώνευση με Vivabank και Viva Payments, απευθύνει το διοικητικό συμβούλιο της Viva Wallet προς τους μετόχους της.

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από την πρόσκληση που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, οι μέτοχοι της Viva Wallet, ήτοι η WeRealize των κ.κ. Χάρη Καρώνη και Μάκη Αντύπα και η JP Morgan, καλούνται να δώσουν το “πράσινο φως” για τις επιλογές χρηματοδότησης προς την εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη γενική συνέλευση που συγκλήθηκε εκτάκτως και μάλιστα, ενόσω μαινόταν ο “πόλεμος” μεταξύ των μετόχων, δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία των δύο πλευρών για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Viva Wallet με μετρητά, ύψους 400 εκατ. ευρώ (σε αποτίμηση τριών δισ.  ευρώ), η οποία θα χρησιμοποιείτο για τη χρηματοδότηση του συμφωνηθέντος μεταξύ των μετόχων πλαισίου στρατηγικής για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Παράλληλα, διαφώνησαν και για την έγκριση δανείου, ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, που ήταν να χορηγηθεί από τρίτα πιστωτικά ιδρύματα.

Στην ατζέντα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται, επίσης και το θέμα της συγχώνευση των Viva Wallet, Vivabank και Viva Payments. Αξίζει να αναφερθεί πως τον περασμένο Μάρτιο είχε τεθεί το ζήτημα της εξαγοράς του 100% της Viva Payments από τη Vivabank, με σκοπό την απορρόφησή της, προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία και η επιχειρηματική της ανάπτυξη. Προς αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα, είχε προταθεί και η πρόσληψη συμβούλου, ο οποίος θα διερευνούσε το ενδεχόμενο εισαγωγής της Vivabank σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εντός του πρώτου τριμήνου του 2027.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη γενική συνέλευση θα λάβει χώρα τέσσερις ημέρες μετά την πρώτη δικαστική διαμάχη των δύο μετόχων. Όπως είχε αναφέρει το newmoney,  η δικάσιμος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Λονδίνου έχει οριστεί για τις 13 Μαΐου. Ειδικότερα, σε αυτή την πρώτη δίκη θα εξεταστούν ορισμένα στοιχεία της διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων της αποτίμησης, αλλά και της εφαρμοσιμότητας ενός ομοσπονδιακού κανονισμού των ΗΠΑ.

Η υπόλοιπη ατζέντα

Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέματα της γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι καλούνται να αποφασισουν για τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2023 – 31.12.2023 και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού  Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση της γενικής και συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.
3. Απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.
4. Διορισμό ανεξάρτητων ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής  χρήσης  01.01.2024- 31.12.2024.
5. Επικύρωση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση.
6. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.
Σε περίπτωση, πάντως, αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2024, θα υπάρξει επαναληπτική στις 23 του ίδιου μήνα.

Διαβάστε ακόμη: