Στα 1,71 δισ. ευρώ με άνοδο 6,7% ο κύκλος εργασιών του ομίλου Τιτάν, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται στα 89,6 εκατ. ευρώ.  Ο όμιλος ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Συγκεκριμένα, η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και τα αποτελέσματα έτους 2021:

– Επίπεδα ρεκόρ για τον κύκλο εργασιών του Ομίλου που ανήλθε σε €1.714,6 εκ., σημειώνοντας άνοδο κατά 6,7%, αποτυπώνοντας την υψηλότερη ζήτηση και τα βελτιωμένα επίπεδα τιμών σε όλες τις περιοχές

– Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 4,6% σε €272,4 εκ. λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους το δεύτερο εξάμηνο του έτους

– Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) αυξήθηκαν σε €89,6 εκ. (έναντι €1,1 εκ. μετά τις εφάπαξ χρεώσεις €63,9 εκ. το 2020 και €50,9 εκ. το 2019), κυρίως χάρη στην επιτυχή αναχρηματοδότηση του δανεισμού και τις ευνοϊκότερες συναλλαγματικές διακυμάνσεις

– Ο Όμιλος επικεντρώθηκε στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μέσω της ακύρωσης ιδίων μετοχών, της αγοράς ιδίων μετοχών όπως και της επιστροφής κεφαλαίου ύψους €0,50 ανά μετοχή

– Εφαρμογή συστημάτων ψηφιακής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή τσιμέντου

– Μείωση αποτυπώματος άνθρακα κατά 4% (ειδικές εκπομπές Scope 1 & 2) συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου έως το 2030

Εφαρμογή TCFD και αναγνώριση από το CDP ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (A-)

Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου 0,50 ευρώ

Τον Μάρτιο του 2022, και ύστερα από τις πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει την ή περί την 1η Απριλίου 2022, σε συνέχεια της λήξης του τρέχοντος προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Το νέο πρόγραμμα θα είναι ύψους έως και €10 εκ. και διάρκειας έως και έξι μηνών. Η Titan Cement International SA θα παρέχει πλήρη ενημέρωση για την πρόοδο των σχετικών αγορών σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Μετά την εξουσιοδότηση που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 13 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,50 ανά μετοχή σε όλους τους Μετόχους της Εταιρίας. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρίας την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022, στις 12 μ.μ. (CEST) (ημερομηνία καταγραφής – record date). Η είσπραξη του ποσού επιστροφής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022 μέσω των χειριστών των μετόχων, των τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών.