Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την επιστροφή μετρητών στους μετόχους έως 200 εκατ. ευρώ και την αλλαγή του καταστατικού της εταιρείας καλείται να αποφασίσει η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Titan Cement International, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. καλείται να αποφασίσει τη μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7:209 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, κατά ποσό 200.000.000 ευρώ, ήτοι από 1.159.347.807,86 ευρώ σε 959.347.807,86 ευρώ, υπό τη μορφή επιστροφής μετρητών στους μετόχους κατ’ αναλογία του αριθμού των μετοχών που κατέχουν στην εταιρεία κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εν λόγω μείωση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς ακύρωση μετοχών.