Οξεία αντιπαράθεση που βαίνει ανεξέλεγκτη λαμβάνει χώρα μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, με αφορμή την αναμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020 που η Ανεξάρτητη Αρχή επέβαλε στην ΔΕΗ λόγω λογιστικών λαθών! Με αποτέλεσμα μετά την αναπροσαρμογή των οικονομικών αποτελεσμάτων τα κέρδη της ΔΕΗ από 35,2 εκατ. ευρώ που αρχικά είχαν προσδιοριστεί να μειώνονται σε 19,4 εκατ. ευρώ, γεγονός που πιστοποιεί μια επίδραση κατά 50% στο τελικό αποτέλεσμα, που αφορά και αγγίζει το ευρύ επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της εισηγμένης εταιρίας όπου το Δημόσιο κατέχει το 34%!

Η Διοίκηση στη Δημόσιας Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, αφού πρώτα αποδέχτηκε τις παρατηρήσεις της Επ. Κεφαλαιαγοράς και εν συνεχεία προέβη σε αναμόρφωση και αναπροσαρμογή των σχετικών κονδυλίων σύμφωνα με τις υποδείξεις, μειώνοντας τα κέρδη κατά 50%, στη συνέχεια με σχετική επιστολή της προς την Ανεξάρτητη Αρχή της γνωστοποιεί ότι προσφεύγει εναντίον της στις αρμόδιες Αρχές της Δικαιοσύνης, προσβάλλοντας την εν λόγω απόφαση!

Κύκλοι της Ανεξάρτητης Αρχής , με αφορμή τις ενέργειες και τη συνολική στάση της ΔΕΗ επισημαίνουν ότι δεν φτάνει που η Δημόσια Επιχείρηση δημοσίευε επί σειρά ετών, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με λάθη στα αποτελέσματα της τάξεως του 50%, αλλά προσέφυγε δικαστικά και κατά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που απαίτησε σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ την διόρθωση και αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων των προηγουμένων χρήσεων.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει στην σημείωση 44 επί των οικονομικών καταστάσεων του 2021 «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» για τις μη μηνιαίως καταμετρούμενες παροχές της ΧΤ στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, λόγω της πολυπλοκότητας, του σημαντικού́ αριθμού́ παροχών, αλλά́ και των διαφορετικών υποχρεώσεων της Εταιρείας στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και του τρόπου τιμολόγησης των σχετικών Τελών Χρήσης Δικτύου, η ΔΕΔΔΗΕ, και συνεπώς ο Όμιλος, λανθασμένα δεν διενεργούσε αντίστοιχη πρόβλεψη για την αναγνώριση δεδουλευμένου εσόδου έως και τη χρήση που έληξε την 31/12/2019.

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Τι λέει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού επί του ανωτέρου ζητήματος

Στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Μητρικής εταιρείας την 31 Δεκέμβριου 2020 δεν πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση των συγκριτικών μεγεθών για την ως άνω προσαρμογή́ καθότι δεν κρίθηκε σημαντική́ η επίδραση της μη αναμόρφωσης επί των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου και της Εταιρείας και ιδιαιτέρως επί του «EBITDA» και του «EBITDA Επαναλαμβανόμενο», που είναι οι δείκτες οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί́ από τον Όμιλο και την εταιρεία ως οι κατεξοχήν χρησιμοποιούμενοι από́ τους κυρίους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης του Ομίλου και της Εταιρείας.

Ο Όμιλος και η Μητρική́ εταιρεία διατηρούν τη θέση ότι η αρχική́ αξιολόγησή τους είναι ορθή́, ότι η επίδραση της μη αναμόρφωσης δεν ικανοποιεί́ το κριτήριο της σημαντικότητας και δεν συμφωνούν με την κλήση που απηύθυνε η Επιτροπή́ Κεφαλαιαγοράς προς την Μητρική́ εταιρία να προβεί́ σε αναμόρφωση των σχετικών κονδυλιών και για το λόγο αυτό έχουν ήδη προσβάλλει την ως άνω πράξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Αποκλειστικά́ προς αποφυγή́ της επιβολής κυρώσεων σε βάρος τους ο Όμιλος και η Μητρική́ εταιρεία προέβησαν κατά́ τα ανωτέρω σε αναμόρφωση των σχετικών συγκριτικών κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021, επιφυλασσόμενοι παντός δικαιώματος τους και δη του δικαιώματος τους να ζητήσουν την ακύρωση της ως άνω πράξης.

Τι λέει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί του ανωτέρου ζητήματος.

Με την από́ 1.2.2022 επιστολή́ της η Επιτροπή́ Κεφαλαιαγοράς κάλεσε τη Μητρική́ εταιρεία (ΔΕΗ ΑΕ) να προβεί́ σε αναμόρφωση των σχετικών κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ΔΛΠ 8, διορθώνοντας τα συγκριτικά στοιχεία της 31/12/ 2019 (01.01.2020) καθώς και της χρήσεως 2020. Το ποσό του λογιστικού λάθους, μεταξύ άλλων, που καλούσε η ΕΚ να διορθώσει η ΔΕΗ μέσω των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αντιστοιχούσε σε 15.723 χιλ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα δημοσιευμένα κέρδη/ζημίες μετά από φόρους, από 35.204 χιλ. ευρώ να διαμορφώνονται στα 19.481 χιλ ευρώ, δηλαδή μία επίδραση στα αποτελέσματα της τάξεως του 50%.

Δείτε κάτωθι τον σχετικό πίνακα  με την αναπροσαρμογή των κονδυλίων προηγουμένων χρήσεων.

Όμιλος -Επίδραση στα Κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων χρήσης 2020 (Σε Χιλιάδες Ευρώ)

 

Σε χιλιάδες Ευρώ
2020 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ Επίδραση Αναμόρφωσης 2020 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ
Κέρδη /(ζημίες) μετά φόρων 35.204 -15.723 19.481