Από την 1η Οκτωβρίου, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα εκκινήσει εντατικούς ελέγχους, για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δε γίνεται χρήση της κάρτας, θα επιβάλλονται πρόστιμα ύψους 10.500€.

Αν κατά τον επιτόπιο έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας σε επιχείρηση εντοπισθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, θα επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.500€ ανά εργαζόμενο, ο οποίος δεν έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Χατζηδάκη.

Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών, διαπιστωθεί η παράβαση της παρούσας, επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Τα πρώτα στοιχεία

Το ποσοστό εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας (δηλαδή το ποσοστό των εργαζομένων στους κλάδους των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ που χρησιμοποιούν την κάρτα) είναι 94.74%, βάσει των απολογιστικών δεδομένων της περιόδου Ιουλίου – Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

Την ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιούν 111.220 εργαζόμενοι στους δύο κλάδους, αριθμός που αντιστοιχεί στο 94.74% του συνόλου των υπόχρεων εργαζόμενων, οι οποίοι είναι 117.390 (121.313 απασχολούμενοι μείον 3.923 που κατέχουν θέσεις ευθύνης και οι οποίοι εξαιρούνται από την ψηφιακή κάρτα).

Το ποσοστό εφαρμογής στα σούπερ μάρκετ είναι 95.93%, καθώς την κάρτα χρησιμοποιούν 84.622 εργαζόμενοι σε σύνολο 88.209 (89.107 μείον 898 εργαζόμενοι σε θέσεις ευθύνης). Σε πέντε αλυσίδες, το ποσοστό φθάνει στο 100%.

Στις τράπεζες, την ψηφιακή κάρτα εργασίας χρησιμοποιούν 26.598 εργαζόμενοι σε σύνολο 29.181 (32.206 μείον 3.025 που κατέχουν θέσεις ευθύνης), δηλαδή ποσοστό 91.15%. Σε δεκατέσσερα πιστωτικά ιδρύματα, το ποσοστό εφαρμογής είναι 100%.

Το γεγονός ότι το ποσοστό εφαρμογής δεν έχει φθάσει ακόμη στο 100% οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή, ιδιαίτερα στις τράπεζες, συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας / τηλεργασίας, την εφαρμογή σχημάτων εθελουσίας εξόδου (για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία ενημέρωσης του «ΕΡΓΑΝΗ» ως προς τις λύσεις των αντίστοιχων συμβάσεων εργασίας), σε περιπτώσεις μακροχρόνιων αδειών, καθώς και το γεγονός ότι ελάχιστες επιχειρήσεις δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στην εφαρμογή του μέτρου.

Διαβάστε ακόμη: