Στη δημιουργία marketplace προχωρά ο όμιλος Ευάγγελου Μαρινάκη, που κάνει το επόμενο βήμα διείσδυσης στην αγορά των υπηρεσιών προς καταναλωτές (consumer services).

Επικεφαλής της νέας δραστηριότητας είναι ο Χρήστος Καλογεράκης, που έχει αναλάβει τη διεύθυνση του τομέα consumer services που αναπτύσσει ο όμιλος σε συνέχεια της εξαγοράς της Courier Center. Η τελευταία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά ταχυμεταφορών από το 1997. Διαθέτει στόλο άνω των 200 οχημάτων και κάθε μήνα παραδίδει πάνω από 400 χιλιάδες πακέτα. Αναμένεται επέκτασή της σε συνδυασμό και με την ανάπτυξη της πλατφόρμας διαδικτυακών αγορών που προωθείται.

Ως πρώην στέλεχος της PMM, που εργάστηκε για το σχέδιο ανάπτυξης του Public Marketplace, ο κ. Καλογεράκης διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για το νέο εγχείρημα.

Ειδικότερα, το νέο marketplace, Wellcomm, αναπτύσσει η Wellcomm μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2021 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ αλλά δρομολογεί σε πρώτη φάση επένδυση περί τα 4 εκατ. ευρώ. Σκοπός της είναι η εμπορία μέσω διαδικτυακών τόπων (websites) ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, ή σε καταστήματα, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, πάσης φύσεως προϊόντων και αγαθών και ιδίως μηχανημάτων και δικτύων πληροφορικής, software, περιφερειακών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών βιβλιοπωλείου, παιχνιδιών, ειδών ένδυσης, οικιακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ειδών προσωπικής φροντίδας και ευεξίας, οχημάτων κ.ά.

Πρώτος σύμβουλος – διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε ο Χρήστος Καλογεράκης ενώ η Wellcomm Μονοπρόσωπη ΑΕ εντάχθηκε πρόσφατα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την ίδρυση διαδικτυακής πύλης – marketplace, δυναμικότητας 150 συμβεβλημένων επιχειρήσεων (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 63.12, Δικτυακές πύλες – web portals). Το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται σε 4.098.154,57 ευρώ και το συνολικό ενισχυόμενο κόστος σε 3.987.544,00 ευρώ. Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 100,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).