Από την 1η Ιουλίου 2022 ξεκινά από τη Mytilineos η καταβολή μερίσματος καθαρού ποσού 0,4123 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 03.06.2022 σχετικής ανακοίνωσης, ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2022, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος ανερχόμενο στο ποσό των σαράντα δυο λεπτών του ευρώ (€0,42) ανά μετοχή.

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,4340925612 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 4.638.878 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 24 Ιουνίου 2022 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των 0,4123879331 Ευρώ ανά μετοχή.

Την 24η Ιουνίου 2022 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 27η Ιουνίου 2022 (record date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η 1η Ιουλίου 2022.

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική από 03.06.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (τηλ. 210-6877300, fax 210-6877400).