Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 558 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 20.046 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 235 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.882 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2022. καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 11 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 931 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 224 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 951 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 9,4% το α΄ τρίμηνο του 2022, έναντι 8,0% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε 11.205 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2022, έναντι 11.693 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε μείωση των αποτιμήσεων των τίτλων τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 55,9% το α΄ τρίμηνο από 56,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 4.140 εκατ. ευρώ, έναντι 4.347 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 20,7%, έναντι 21,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε ρευστοποιήσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε σε 700 εκατ. ευρώ, έναντι 803 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στη μείωση των αποτιμήσεων μετοχών τόσο του εσωτερικού όσο και των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,5%, έναντι 3,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 3.641 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2022, έναντι 3.644 το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά 638 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 14.506 εκατ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής μειώθηκαν κατά 578 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 11.440 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 60 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.066 εκατ. ευρώ. Το 71,7% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.