Στο σύνολο των 77 εισηγμένων εταιριών (από τις 145 συνολικά) που δημοσίευσαν αποτελέσματα για τη χρήση του 2021, καταγράφηκαν συνολικές πωλήσεις ύψους € 70,9 δισεκατομμυρίων, έναντι € 55,7 δισεκατομμυρίων της χρήσης του 2020 και € 66,7 δισεκατομμυρίων της χρήσης του 2019. Δηλαδή, καταγράφηκε συνολική αύξηση κατά 27,4% μεταξύ του 2021 και του 2020, έναντι πτώσης -16,5% μεταξύ του 2020 και του 2019. Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα του 2021, είναι αυξημένα κατά 6,4% σε σχέση με το 2019

Αν από το παραπάνω σύνολο εξαιρέσουμε τις τράπεζες (στις τράπεζες, ως “πωλήσεις” θεωρούμε τα “συνολικά έσοδα”), τη ΔΕΗ (λόγω των έντονων διακυμάνσεων των τελευταίων ετών) και τις εταιρείες πετρελαιοειδών (λόγω μεγέθους και διαχρονικών διακυμάνσεων), τότε οι συνολικές πωλήσεις φτάνουν στα € 36,9 δισεκατομμύρια και είναι αυξημένες κατά 22,9% σε σχέση με το 2020 και κατά 6,6% σε σχέση με το 2019.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, οι 77 εταιρίες, κατέγραψαν κέρδη € 2,1 δισεκατομμύρια, έναντι ζημιών € 636 εκατομμυρίων το 2020 και κερδών € 1,5 δισ. το 2019. Τα συνολικά κέρδη καταγράφουν αύξηση 45,9% σε σχέση με τα κέρδη της χρήσης του 2019.

Αν και πάλι, αφαιρέσουμε τα μεγέθη των τραπεζών, της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ, τα κέρδη ανέρχονται στα € 3,1 δισ. το 2021, έναντι € 913,1 εκατ. το 2020 και € 1,6 δισ. το 2019. Συνεπώς η αύξηση της κερδοφορίας σε σχέση με το 2020 είναι 235,3%. Σε σύγκριση με την κερδοφορία του 2019, η αύξηση σημειώνεται στο 85,7%.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι, μέχρι στιγμής, η αύξηση της κερδοφορίας -εξαιρώντας τα μεγέθη που αναφέραμε παραπάνω- είναι ιδιαίτερα μεγάλη, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εισηγμένες εταιρίες κατά την διάρκεια του έτους (πληθωρισμός, αυξημένα κόστη και μη κανονική λειτουργία εργασιών). Η εξέλιξη αυτή και οι μέχρι στιγμής, προβλέψεις για το 2022, επιβεβαιώνουν ότι και φετινή κερδοφορία θα ακολουθήσει μια θετική εξέλιξη, γεγονός που κατ΄επέκταση υποδηλώνει την θετική εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας.

Εισηγμένες εταιρείες: Αποτελέσματα πωλήσεων και κερδών 2021
Πωλήσεις (€ εκατομμύρια) Κέρδη μετά φόρων (€ εκατομμύρια)
Σύμβολο ΧΑ 2019 2020 Μετ. (%) 2019-2020 2021 Μετ. (%) 2021-2020 2019 2020 Μετ. (%) 2019-2020 2021 Μετ. (%) 2021-2020
Σύνολο 77 εταιριών 66.703 55.698 -16,5% 70.949 27,4% 1.462 -636 N/A 2.134 N/A
Χωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών 48.473 43.796 -9,6% 51.460 17,5% 1.077 -127 N/A 1.590 N/A
Χωρίς ΔΕΗ 61.771 51.049 -17,4% 65.243 27,8% 3.148 -671 N/A 2.152 N/A
Σύνολο 72 χωρίς τράπεζες 57.739 46.545 -19,4% 62.063 33,3% 348 439 26,2% 3.587 716,4%
Σύνολο χωρίς τράπεζες, πετρελαιοειδών, ΔΕΗ 34.578 29.993 -13,3% 36.868 22,9% 1.649 913 -44,6% 3.062 235,3%
Σύνολο 5 τραπεζών 8.964 9.154 2,1% 8.886 -2,9% 1.114 -1.075 N/A -1.454 N/A
Σύνολο 2 πετρελαιοειδών 18.230 11.902 -34,7% 19.489 63,7% 385 -509 N/A 544 N/A
Το σύνολο των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών, ανέρχεται σε 145

Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα για κάθε εισηγμένη