Σε 214,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Intrakat κατά τη χρήση 2021 έναντι 174,5 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 23,1%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα μικτά κέρδη του Ομίλου, επηρεασμένα από την πρωτοφανή αύξηση των τιμών των βασικών πρώτων υλών και της ενέργειας και παρά την σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, διαμορφώθηκαν στο ύψος των 15,6 εκατ. ευρώ από 17,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 11,8%. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 23,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 22,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα EBITDA για την χρήση 2021 ανήλθαν σε ζημίες ύψους 5,5 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ το 2020 και τα προσαρμοσμένα EBITDA, που δεν περιλαμβάνουν την επίδραση εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2,8 εκατ. ευρώ από κέρδη 2 εκατ. ευρώ το 2020.

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά την χρήση 2021 κατέγραψε σημαντική αύξηση της τάξης του 31,9% και ανήλθε στο επίπεδο των 209,5 εκατ. ευρώ έναντι 158,8 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 17,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,1 εκατ. ευρώ του 2020, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 16,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,6 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA της εταιρείας κατά την χρήση 2021 ανήλθαν σε ζημίες ύψους 4,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,6 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου Intrakat κατέγραψε ιστορικό υψηλό και σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, προσδίδοντας έτσι ιδιαίτερα θετικές προοπτικές αναφορικά με την μελλοντική εξέλιξη των εργασιών. Ειδικότερα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στις 31.12.2021 ανήλθε σε 556 εκατ. ευρώ πλέον 577 εκατ. ευρώ νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει η εταιρεία έως σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους, με συνέπεια τα προς εκτέλεση έργα να ξεπερνούν τα 1,1 δισ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Πέτρος Σουρέτης, δήλωσε με αφορμή την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2021:

«Το 2021 ήταν μια χρονιά σημαντικών δυσχερειών. Η πανδημία, οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ανατιμήσεων σε ενέργεια και βασικές πρώτες ύλες και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα συνεισέφεραν στην δημιουργία ενός κλίματος αβεβαιότητας. Η Ουκρανική κρίση που ξέσπασε στις αρχές του 2022 ενίσχυσε περαιτέρω την αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα σε αυτό το δυσχερές περιβάλλον, η Intrakat το 2021 πέτυχε να ενισχύσει την δραστηριότητά της και να διαχειριστεί τις πολλαπλές προκλήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σχεδίασε τη νέα της στρατηγική, την οποία και έθεσε άμεσα σε εφαρμογή, με σημεία αναφοράς την στροφή στην ενέργεια από ΑΠΕ και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους 51 εκατ. ευρώ στις αρχές του 2022. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η νέα στρατηγική της Εταιρείας μας σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και την εμπειρία που κατέχει η Εταιρεία, αποτελούν τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε να αντιπαρέλθουμε τις όποιες αντιξοότητες και να εισέλθουμε ανταγωνιστικά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον».