Με τη νέα ονομαστική αξία των 0,57 ευρώ και χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην ισόποση επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους θα διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο Αθηνών από τις 6 Σεπτεμβρίου η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») την 28η Ιουνίου 2022 ενημέρωσε το Επενδυτικό Κοινό για την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 2022 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 12.410.794,92 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,57 € σε 0,69 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 12.410.794,92 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,69 € σε 0,57 € και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,12 € ανά μετοχή, στους Μετόχους και ανακοινώνει ότι:

Την 25η Ιουλίου 2022, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αρ. Πρωτ 2664931 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., στη συνεδρίασή της την 12η Αυγούστου 2022, ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα μια χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (€ 58.951.275,87) και διαιρείται σε εκατόν τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα μια (103.423.291) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών του ευρώ (0,57 €) η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,57 € ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,57 € ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων –record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» η οποία θα καταβάλει το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ως εξής:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

Ειδικά στις περιπτώσεις επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2027).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τηλ. 210 6968457.

Διαβάστε ακόμη: