Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η Eurobank κατά το α΄ τρίμηνο 2024, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 287 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πιο αναλυτικά:

▪ Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 13,7% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023 και διαμορφώθηκαν σε €571εκ., λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 34 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,87%.

▪ Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση το Α΄ τρίμηνο 2024 και ανήλθαν σε €136εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και τη Διαχείριση Περιουσίας, αντιστοιχώντας σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,9% σε ετήσια βάση σε €707εκ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 21,8% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023 σε €755εκ.

▪ Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν στην Ελλάδα κατά 2,1% σε ετήσια βάση, ενώ αυξήθηκαν σε επίπεδο Ομίλου κατά 3,3%στα €229εκ., λόγω των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Σε συγκρίσιμη όμως βάση (εξαιρουμένης της BNP Bulgaria) διατηρήθηκαν αμετάβλητες. Τόσο ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων όσο και ο δείκτης κόστους- συνολικών εσόδων βελτιώθηκαν περαιτέρω σε 32,4% και 30,3% αντίστοιχα το Α΄ τρίμηνο 2024.

▪ Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 16,5% σε ετήσια βάση στα €478εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 32,0%έναντι του Α΄ τριμήνου 2023σε €526εκ.

▪ Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 5,5% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023 σε €71εκ. και αντιστοιχούσαν σε 68μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 21,4% σε ετήσια βάση το Α΄ τρίμηνο 2024 σε €407εκ.

▪ Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 50,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €383εκ. το Α΄ τρίμηνο 2024. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €287εκ. και περιλαμβάνουν το κόστος της εθελουσίας αποχώρησης εργαζομένων στην Ελλάδα που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,08 και 19,9% αντίστοιχα.

▪ Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €145εκ., από €79εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023 και να συνεισφέρουν κατά 37,7% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 34,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €143εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 34,2% την ίδια περίοδο σε €128εκ. Οι λειτουργικές επιδόσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στη Βουλγαρία ενισχύθηκαν σημαντικά, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €92εκ. και €48εκ. αντίστοιχατο Α΄ τρίμηνο 2024.

▪ Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε σε 3,0%6,7, από 5,1% το Α΄ τρίμηνο 2023. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά €59εκ. το Α΄ τρίμηνο 2024. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 16,5 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 92,6%

▪ Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) να αυξάνεται σε 20,2%8 από 18,4%9 και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να ενισχύεται σε 17,2%8, από 15,5%9 ένα χρόνο πριν.

▪ Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,14 στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2024 και ήταν αυξημένα κατά 20,2% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2023.

▪ To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €79,4δισ. και το σταθμισμένο ενεργητικό σε €44,2δισ.10

▪ Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,4δισ. το Α΄ τρίμηνο 2024. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €42,7δισ., περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,3δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €25,1δισ., τα στεγαστικά σε €9,7δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,5δισ.

▪ Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €0,1δισ. το Α΄ τρίμηνο 2024 σε €57,3δισ. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως αποτελούν το 64% των συνολικών και οι προθεσμιακές το 36%. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,5% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 179,0% στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2024. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €5,3δισ. σε ετήσια βάση σε €3,0δισ. στο τέλος Μαρτίου 2024.

Φωκίων Καραβίας: «Εξαιρετική αρχή για το έτος»

«Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου αποτελούν μια εξαιρετική αρχή για το έτος και ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι το πλάνο για το 2024 θα επιτευχθεί, με απόδοση ενσώματης λογιστικής αξίας 15%. Πέραν των ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων, όλες οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο, εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας.

Σε ό,τι αφορά τη διανομή μερίσματος, η αίτηση στον εποπτικό μηχανισμό SSM έχει ήδη υποβληθεί με προτεινόμενο ποσοστό διανομής 30%, που αντιστοιχεί σε μέρισμα άνω των 9 σεντς ανά μετοχή. Η έγκριση αναμένεται τον Ιούνιο και η καταβολή μερίσματος θα γίνει αμέσως μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στα τέλη Ιουλίου.

Οι τριμηνιαίες επιδόσεις της Eurobank παρέμειναν ισχυρές. Με απόδοση 20%, η ενσώματη λογιστική αξία αυξήθηκε στα 2,14 ευρώ ανά μετοχή. Οι διεθνείς δραστηριότητες είχαν σημαντική συμβολή, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 145 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση άνω του 80% σε ετήσια βάση. Αξιοσημείωτη ήταν η πιστωτική επέκταση, με τα υπόλοιπα των ενήμερων δανείων να αυξάνονται κατά 0,4 δισ. ευρώ, επίδοση που επιβεβαιώνει ότι η πιστωτική επέκταση το 2024 θα είναι ισχυρότερη από πέρυσι, ειδικά στην Ελλάδα.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει θετικότερο σε σχέση με την ευρωζώνη και στις τρεις βασικές αγορές μας. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η πιστοληπτική προοπτική αναβαθμίστηκε πρόσφατα από τον οίκο αξιολόγησης S&P. Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank βρίσκεται στη πλεονεκτική θέση ως προς την ανάπτυξη εργασιών, την επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, την ανταμοιβή των μετόχων και τη συνεισφορά στην κοινωνία».

«Για το 2023 υπολογίζουμε μέρισμα 30%, το οποίο θα δοθεί εξολοκλήρου σε μετρητάΣτόχος είναι το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 40% το 2024 και στο 50% το 2025, με το ενδεχόμενο της επαναγοράς μετοχών (share buybacks) να εξετάζεται, συνδυαστικά με τη διανομή μετρητών», τόνισε χαρακτηριστικά. Αξίζει να αναφερθεί πως η πρόταση της τράπεζας για το 2023 αντιστοιχεί σε μέρισμα άνω των εννέα σεντς ανά μετοχή, με την έγκριση να αναμένεται τον Ιούνιο και την καταβολή να γίνεται αμέσως μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στα τέλη Ιουλίου.

Διεθνείς δραστηριότητες

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένει η διοίκηση της Eurobank τις εγκρίσεις γύρω από την ενίσχυση του ποσοστού της στην Ελληνική Τράπεζα, έτσι ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια, στην υποβολή δημόσιας πρότασης, προσδοκώντας το ποσοστό της να διαμορφωθεί τουλάχιστον στο 65%.
Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες για την Eurobank, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε 145 εκατ. ευρώ από 79 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2023 και να συνεισφέρουν κατά 37,7% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 34,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 143 εκατ. ευρώ και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 34,2% την ίδια περίοδο σε 128 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές επιδόσεις, τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Βουλγαρία, ενισχύθηκαν σημαντικά, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 92 εκατ. ευρώ και 48 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το α’ τρίμηνο του 2024.

Πιστωτική επέκταση

Τη βεβαιότητα πως το 2024 η πιστωτική επέκταση θα είναι ισχυρότερη από πέρυσι εξέφρασε ο CEO της Eurobank, εστιάζοντας στις επιδόσεις της τράπεζας σε αυτό τον τομέα.
Πιο αναλυτικά, τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 400 εκατ. ευρώ. ωθούμενα κυρίως από το εταιρικό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα και τα δάνεια λιανικής στη Βουλγαρία. «Το α’ τρίμηνο υπήρξε πολύ δυνατό, γεγονός που μας κάνει αισιόδοξους πως το 2024 θα κλείσει με καθαρή πιστωτική επέκταση 1,3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 2,3 δισ. ευρώ συνολικά σε επίπεδο Ομίλου», σχολίασε η διοικητική ομάδα της τράπεζας.
Το α’ τρίμηνο του 2024 τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 42,7 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης, ύψους 4,3 δισ. ευρώ. Τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 25,1 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 9,7 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 3,5 δισ. ευρώ.

«Κόκκινα» δάνεια

Στο 3% μειώθηκε το α’ τρίμηνο του 2024 ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) της τράπεζας από 5,1% το ίδιο διάστημα του 2023, με τον σχηματισμό νέων NPEs να είναι θετικός κατά 59 εκατ. ευρώ (σ.σ. pro-forma για 24 εκατ. ευρώ NPE εισροών που λόγω του Καθολικού Πάσχα πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο και λογίστηκαν το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους). Το προβληματικό στοκ διαμορφώθηκε σε 1,3 δισ. ευρώ τον περασμένο Μάρτιο, μειωμένο κατά 800 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, το 2024 θα κλείσει με τον δείκτη NPE στο 3%, αφήνοντας, ωστόσο, χώρο για μείωση του κόστους ρίσκου σε σχέση με το guidance. «Οποιαδήποτε αναθεώρηση προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο, θα γίνει μετά τη δημοσίευση του β’ τριμήνου του 2024», σημείωσε.

MREL

Στο 25,9% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2024 ο δείκτης MREL  της Eurobank – pro forma για το senior preffered ομόλογο, ύψους 650 εκατ. ευρώ, που εξέδωσε τον προηγούμενο μήνα – με την τράπεζα να έχει ήδη ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο (23,2%), διαθέτοντας ένα «μαξιλάρι» 270 μονάδων βάσης (1,2 δισ. ευρώ). Η Eurobank έχει ήδη ξεπεράσει και το στόχο για το 2025 (25,6%), ενώ έχει ήδη καλύψει και το 80% της απόστασης για τον τελικό στόχο (27,9%) του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση εξετάζει ακόμη μία έκδοση ομολόγου, την οποία τοποθετεί χρονικά το δ’ τρίμηνο του 2024, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε ακόμη: