Στην έγκριση του πληροφοριακού δελτίου της Τράπεζας Πειραιώς για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς την Trastor προχώρησε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα η Επιτροπή αποφάσισε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους €158.000 και τη μερική ανάκληση άδειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 953η/18.5.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τους μετόχους της εταιρίας «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.
Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 150.000 στον κ. Παναγιώτη Διαμάντη, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3606/2007, ως ίσχυε, λόγω παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.
Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 8.000 στην εταιρία «BETA ΑΕΠΕΥ» LEI:21380051MF78L87PI591) για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύεται με την παρ.1 του άρθρου 2 και την παρ.1, σημ. (α2), του άρθρου 3 της απόφασης 11/720/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ως ίσχυαν), και των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 1 και 2 του ν. 3340/2005 και της παρ. 4, σημ. (στ), του άρθρου 24 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ως ίσχυαν), που αφορούν σε οργανωτικά θέματα της εταιρίας.
Την μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (LEI:213800W8UXH47WWEY827) ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας/δραστηριότητας του σημείου 2 του Τμήματος Α΄ καθώς και ως προς τις παρεπόμενες υπηρεσίες των σημείων 1, 2 και 7 του Τμήματος Β΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας