Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των 100% θυγατρικών εταιρειών (μη εισηγμένων) Retail Link, Optimum και LOG ON από την Entersoft

Οπως λέει σε σχετική ανακοίνωσή της η εταιρεία:

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014, τον Ν 4443/2016, τον Ν. 4601/2019, την απόφαση 3/347/12.7.2005 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των παρ. 4.1.3.1 (περ. 4 και 5) και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό σε συνέχεια της από 23/05/2022 ανακοίνωσής της, ότι την 1η Ιουνίου 2022, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των 100% θυγατρικών της εταιρειών (μη εισηγμένων) με την επωνυμία «ΡΙΤΕΪΛΛΙΝΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου» (εφεξής «Retail Link»), «OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Optimum») και «LOG ON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Log On») από την Εταιρεία, με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 της υπ’ αριθμόν 2637228ΑΠ/01062022 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή (με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2872372/01062022 και αρ. Πρωτοκόλλου ανακοίνωσης: 2637228/01062022), με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των ως άνω 100% θυγατρικών εταιρειών Retail Link, Optimum και Log On από την Εταιρεία μας σύμφωνα με την από 23052022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας, τις από 23052022 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των απορροφούμενων Α.Ε., τις διατάξεις των άρθρων
721 και 3035 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 ως ισχύει και της με αριθμ. 12203/23052022 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Αντων. Αθανασίου.