Πρόταση για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021 θα υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελλάκτωρ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η “Εταιρεία”), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο 2022, σύμφωνα με το οποίο:

1. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (και Ενοποιημένες) χρήσεως 2021 και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση θα αναρτηθεί/δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022, πριν τη έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Η ετήσια ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσεως 2021 θα γίνει την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021.