Ένα έξυπνο πρόγραμμα παρακολούθησης και πρόγνωσης δασικών πυρκαγιών παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών #EURegionsWeek. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης κι έγκυρης αντιμετώπισης των πυρκαγιών βασισμένο σε τεχνολογίες δορυφορικής παρατήρησης και σε εξειδικευμένες μετεωρολογικές προγνώσεις με σκοπό την αντιμετώπισή τους. Το καινοτόμο αυτό σύστημα αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

 

Το ερευνητικό έργο DISARM (drought and fire Observatory and early warning system):

εκτιμά την επικινδυνότητα των δασικών πυρκαγιών καθώς βασίζεται στον υπολογισμό πυρο-μετεωρολογικών δεικτών. Οι δείκτες υπολογίζονται καθημερινά με βάση υψηλής ανάλυσης αριθμητικές προγνώσεις.

εντοπίζει και παρακολουθεί μέσω μιας δορυφορικής πλατφόρμας τις εστίες φωτιάς βασισμένη σε αλγόριθμους οι οποίοι συνδυάζουν δορυφορικά και γεωγραφικά δεδομένα και υποδεικνύουν περιοχές στις οποίες μπορεί εν δυνάμει να σημειωθούν πυρκαγιές.

παρέχει υπερ-υψηλής ανάλυσης προγνώσεις του ανεμολογικού πεδίου, της ταχύτητας, της έντασης και της περιμέτρου της πυρκαγιάς με λεπτομερές χρονικό βήμα 15 min μέσω του εξειδικευμένου συστήματος IRIS. Το IRIS μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο πρόληψης συνεισφέροντας στο σχεδιασμό αντιπυρικών στρατηγικών

– διαθέτει ειδική πλατφόρμα αξιολόγησης κινδύνου εμφάνισης δασικών πυρκαγιών με βάση την κλιματική αλλαγή. Ανάλογα με τα κλιματικά μοντέλα κάθε περιοχής παρέχει μελλοντικές προβλέψεις εκδήλωσης πυρκαγιάς τόσο για τη Βουλγαρία, την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας EURO-CORDEX.

Το DISARM χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020” με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Ειδικότερα για τη χώρα μας, μέσω της χρηματοδότησης, ενισχύθηκε η επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργούν με 10 νέους σταθμούς κι αναβαθμίστηκε σημαντικά και η υπολογιστική της υποδομή.

Το πρόγραμμα DISARM συντόνισε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και εταίροι του έργου ήταν το National Institute of Meteorology and Hydrology -ΝΙΜΗ της Βουλγαρίας, το τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το κυπριακό ινστιτούτο Cyl.