Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών (έσοδα από μισθώματα) πέτυχε η Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ κατά το α’ εξάμηνο του 2022 φθάνοντας στα €3,059 εκ. έναντι €1,501 εκ. την ίδια περίοδο το 2021.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εισηγμένη κατέγραψε και σημαντική αύξηση στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου σε €10,442 εκ. έναντι € 1,872 την ίδια περίοδο το 2021 αλλά και στα κέρδη προ φόρων που διαμορφώθηκαν το ίδιο διάστημα σε € 10,395 εκ. έναντι € 1,821 το 2021.

Μείωση υποχρεώσεων

Η ΑΕΕΑΠ πέτυχε μείωση των δανειακών υποχρεώσεων προς την αξία του χαρτοφυλακίου (LTV) από 5,04% την 30.06.2021 σε 2,27% την 30.06.2022. Σημειώνεται ότι η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου την 30.06.2022 € 107,277 εκ. έναντι € 100,296 εκ. την 31.12.2021.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου την 30.06.2022 ανήλθαν σε € 18,116 εκ. έναντι € 2,521 εκ. την 31.12.2021, ενώ κατέγραψε σημαντική μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου από € 2,824 εκ. την 31.12.2021 σε €2,36 εκ. την 30.06.2022.

Η εταιρεία, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, συνεχίζει βάσει χρονοδιαγράμματος την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου.

Διαβάστε ακόμη: