Η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στα πλαίσια του άρθρου 22 Παράγραφος 3 του νόμου 2278/1999 στη σύσταση θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία ΞΙΦΙΑΣ REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(στο εξής η «Εταιρεία»), και στην οποία είναι η μοναδική μέτοχος κατέχοντας το 100% των μετοχών της.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται σε 2.000.000(δύο εκατομμύρια) ευρώ, διαιρείται σε 2.000.000 (δύο εκατομμύρια) μετοχές αξίας 1 ευρώ εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς. Η εταιρεία ΞΙΦΙΑΣ REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συστάθηκε με σκοπό την αξιοποίηση παραθαλάσσιου οικοπέδου στον οικισμό ΞΙΦΙΑΣ της κοινότητας Νομίων του Δήμου Μονεμβασίας Λακωνίας.

Στο προαναφερόμενο οικόπεδο, ιδιοκτησίας της Εταιρείας, πρόκειται να αναγερθεί ξενοδοχείο 5* που είναι σε φάση αδειοδότησης από τις αρμόδιες πολεοδομικές και άλλες υπηρεσίες. Το εν λόγω οικόπεδο αποτελεί τμήμα της .παραθαλάσσιας έκτασης όπου θα αναγερθούν και 59 κατοικίες σύμφωνα με τα σχέδια της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα