Σε μια περίοδο αναθέρμανσης των κατασκευαστικών έργων στην Ελλάδα, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της, προωθώντας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να αντλήσει το ποσό των 51,3 εκατ. ευρώ.

Η αναλογία είναι 0,562748049940626 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της, ενώ σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης. Παράλληλα, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε στα 1,90 ευρώ.

Στην ΑΜΚ αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν ο όμιλος Intracom Holdings, ο διευθύνων σύμβουλος της Intrakat Πέτρος Σουρέτης, η Strongview Holdings LtD και η Danech Estate. Σήμερα, το 38% των μετοχών της Intrakat, κατέχει η μητρική Intracom Holdings (Σωκράτης και Ντίνος Κόκκαλης), μερίδιο 14,43% έχει η StrongView Holdings Ltd (συμφερόντων Δημήτρη Θεοδωρίδη), 12,69% έχει η Adamas Group (ελέγχεται από τον Δημ. Κούτρα), 8,98% έχει η Danech Estate LTD (συμφερόντων Λ. Λαζαράκη και Δ. Στασινόπουλου), ενώ ποσοστό 7,56% ελέγχει ο Πέτρος Σουρέτης.

Παράλληλα, η εταιρεία δρομολογεί την έκδοση ομολόγου έως 80 εκατ. ευρώ, το οποίο θα «τρέξουν» Εθνική και Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο επίσης να χρηματοδοτήσει το μεγάλο επενδυτικό της πρόγραμμα. Τα κεφάλαια από το ομολογιακό θα χρησιμοποιηθούν για να αναχρηματοδοτηθεί με χαμηλότερο επιτόκιο παλαιότερο δάνειο, ενώ ένα σημαντικό μέρος θα κατευθυνθεί στις επενδύσεις στις ΑΠΕ και κυρίως στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 98ΜW.

Στόχος της εταιρείας του ομίλου Κόκκαλη είναι να εκμεταλλευτεί το ισχυρό momentum στην ελληνική αγορά, που επιβεβαιώθηκε από μεγάλες εκδόσεις μετοχών και ομολόγων, αλλά και το γεγονός ότι ο ευρύτερος κλάδος της ενέργειας και των υποδομών βρίσκεται και φέτος στην κορυφή των επιχειρηματικών διεργασιών σε όλα τα επίπεδα.

Η ανακοίνωση της ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Η εταιρία με την επωνυμία «INTRAKAT ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» (η «Εταιρία»), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 20.01.2022, ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 και δυνάμει της εξουσίας που του χορηγήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 17.12.2021, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως οκτώ εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (€8.108.108,40) (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας.
  • Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).
  • Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών σε ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (€1,90) ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€43.243.244,80), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
  • Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022-31.12.2022) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρίας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων το «Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ»), κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
  • Τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
  • Τον ορισμό προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση θα έχουν: (α) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και (β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») στα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα, στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.
  • Σε περίπτωση που μετά την κατανομή των Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.
  • Την αντίστοιχη με τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, για την αποτύπωση της σχετικής μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
  • Την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας εξουσιοδοτήσεις για τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος.