Θετικά τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου της Alpha bank λόγω της αύξησης των πραγματικών ιδίων κεφαλαίων, της αύξησης των καθαρών κερδών και της μείωσης των ΜΕΑ.

Πιο συγκεκριμένα τα καθαρά έσοδα από τραπεζικές εργασίες διαμορφώθηκαν στα €391εκ (-3%) σε τριμηνιαία βάση, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα €512εκ (+19%) σε τριμηνιαία βάση και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα €125,4εκ από €408εκ ζημίες στις 31.12.2021.

Ο δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε σε 12,2% στο τέλος Μαρτίου 2022 από 13,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, με τα συνολικά NPEs να υποχωρούν στα €4.8δις και ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ αυξήθηκε σε 48%.

Παράλληλα, ο δείκτης NIM διαμορφώθηκε στο 1,5% και ο Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις 80,7%.

Τέλος η Διοίκηση αναμένει να ξαναρχίσει την πληρωμή μερίσματος από το 2023 με αρχική αναμενόμενη πληρωμή μεταξύ 20% και 30 των κερδών.