Η Alpha Υπηρεσιών ανακοινώνει ότι την 13.2.2024 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.142.026 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 331.187,54 ευρώ, λόγω άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών από εκατόν ένα (101) Δικαιούχους – Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού (Material Risk Takers – MRTs) της Εταιρείας και Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιουλίου 2020 με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30ης Δεκεμβρίου 2020 και 16ης Δεκεμβρίου 2021 με την οποία χορηγήθηκαν Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών στο Πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program-PIP) για τις χρήσεις 2019 και 2020 αντίστοιχα.

Στις 7.2.2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4020738 από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 331.187,54 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 1.142.026 νέων μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 η καθεμία και πίστωση της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των 481.608 μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ 4.816,08 στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο “έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αύξησής του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 682.323.512,13, διαιρούμενο σε 2.352.839.697 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία. H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 9.2.2024 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 1.142.026 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Oι εν λόγω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 και την ίδια ημερομηνία οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Διαβάστε ακόμη: