Το ποσό των 400 εκατ. ευρώ άντλησε η Alpha Bank από τις αγορές, μέσω της έκδοσης senior preferred ομολόγων, με απόδοση 3%.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Alpha Services and Holdings A.E., 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank (εφεξής της Alpha Bank, ανακοινώνει ότι η Alpha ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes), συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ [10.12.2021].

Οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) έχουν διάρκεια 2 έτη (λήξη Φεβρουάριος 2024) και απόδοση 3%, ενώ παρέχουν δυνατότητα προεξόφλησης κατά το πρώτο έτος (Φεβρουάριος 2023). Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στo EuroMTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Alpha Bank – Που θα διοχετευθούν τα κεφάλαια 

Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των στόχων της Τράπεζας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), και βελτιώνει περαιτέρω το χρηματοδοτικό της προφίλ.

Η Morgan Stanley ενήργησε ως μοναδικός συντονιστής της έκδοσης.