Στο ποσό των 151,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στη χρήση του 2021 έναντι 124,1 εκατ. ευρώ το 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 22,12%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 93,21 εκατ. ευρώ από 77,98 εκατ. ευρώ το 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 19,53%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρά τη συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2021, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίδραση των περιοριστικών μέτρων του COVID-19, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε σημαντικά παρουσιάζοντας αύξηση τόσο στην εταιρεία με 17,04% όσο και στον Όμιλο ΕΛΤΟΝ με 18,18% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2020 ήταν 16,00% στην εταιρεία και 16,52% στον Όμιλο).

Ενοποιημένα κέρδη

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2021 σε 12,68 εκατ. ευρώ από 7,22 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 75,61%. Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2021 σε 7,21 εκατ. ευρώ από 5,04 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 43,10%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2021 ανήλθαν σε 6,10 εκατ. ευρώ από 3,60 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 69,46%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2021 ανήλθαν σε 10,60 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 123,77% έναντι των 4,74 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020. Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2021 ανήλθαν σε 4,75 εκατ. ευρώ από 2,72 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 74,54%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2021 ανήλθαν σε 8,41 εκατ. ευρώ από 3,59 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 134,60%.