Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, βάσει των υποχρεώσεων του από 28.02.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 200.000.000 ευρώ, ότι κατόπιν επαναξιολόγησης από την εταιρεία ICAP CRIF Α.Ε., διατηρήθηκε η διαβάθμιση Α, όσον αφορά στην πιστοληπτική της ικανότητα, ενώ το outlook υπό παρακολούθηση (under surveillance) αποσύρθηκε.