Στα 600 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) το μήνα Ιούλιο. Το ποσόν αυτό θα προστεθεί στο γενικό λογαριασμό ενισχύσεων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για το ρεύμα.

Πρόκειται για τη ρύθμιση για τη θέσπιση πλαφόν ανά τεχνολογία στις αμοιβές των ηλεκτροπαραγωγών στη χονδρεμπορική αγορά, που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Περίπου 150 εκατ. ευρώ θα προέρχονται από τις θερμικές μονάδες (αερίου και λιγνιτικές) και τα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ, περίπου τα 400 εκατ. από τις ΑΠΕ και τα υπόλοιπα από λοιπές πηγές.

Τα 150 εκατ. ευρώ που θα προέρχονται από τις μονάδες αερίου, λιγνίτη και νερών, είναι φρέσκο χρήμα. Τα υπόλοιπα όχι. Από τις ΑΠΕ υπήρχε ούτως ή άλλως επιστροφή χρημάτων στον ΕΛΑΠΕ και τα «πλεονάσματα» αυτά έμπαιναν στη συνέχεια στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Τώρα θα μπαίνουν κατευθείαν στο ΤΕΜ.

Στην ουσία, νέα χρήματα από τις ΑΠΕ είναι ένα μικρό σχετικά ποσό που αφορά αιολικά και φωτοβολταϊκά που έχει λήξει η 20ετία των συμβάσεών τους και μπαίνουν ελεύθερα στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Ο καθορισμός του πλαφόν

Με το νέο νόμο καθορίζονται η μεθοδολογία και ο μαθηματικός τύπος, ο οποίος εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της καθοριζόμενης μοναδιαίας τιμής για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής και για τα χαρτοφυλάκια ΑΠΕ.

Η τιμή που θα εισπράττουν τα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ θα είναι σταθερή στα 112 ευρώ/MWh και όλοι οι σταθμοί ΑΠΕ στα 85 ευρώ/MWh.

Η τιμή που θα εισπράττουν οι μονάδες φυσικού αερίου και λιγνίτη θα καθορίζεται κάθε μήνα με βάση σειρά παραμέτρων που αναφέρονται αναλυτικά. Για τον πρώτο μήνα εφαρμογής, η φόρμουλα δίνει: για τις μονάδες φυσικού αερίου 254 ευρώ/MWh και για τις μονάδες λιγνίτη 207 ευρώ/MWh.

Μέτρα στήριξης: Νέο πακέτο 800 εκατ.ευρώ – Παρεμβάσεις σε ενέργεια και καύσιμα

Πως θα γίνεται η διαδικασία εκκαθάρισης – είσπραξης

Τη διαδικασία που θα πρέπει να τηρεί ο Φορέας Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση απόφαση:

Ο υπολογισμός της Ρυθμιζόμενης Τιμής Εσόδων Παραγωγών ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, αφορά ένα ημερολογιακό μήνα (m), και πραγματοποιείται την ημέρα υπολογισμού του προηγούμενου μήνα (m-1).

Αν για οποιαδήποτε λόγο κάποια από τα απαιτούμενα μεγέθη του Άρθρου 2 δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημέρα υπολογισμού σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο Φορέας Εκκαθάρισης χρησιμοποιεί τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες τιμές.

Ο Φορέας Εκκαθάρισης μετά τον υπολογισμό αποστέλλει τις υπολογιζόμενες τιμές στη ΡΑΕ καθώς και τα αντίστοιχα μεγέθη και τις πηγές αυτών.

Η ΡΑΕ αναρτά στην ιστοσελίδα της, τις υπολογιζόμενες Ρυθμιζόμενες Τιμές Εσόδων Παραγωγών μαζί με τα λοιπά δεδομένα της εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Τέλος, οι δύο εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις που είναι απαραίτητες για να μπει σε λειτουργία ο νέος μηχανισμός υπογράφονται σήμερα και στέλνονται για δημοσίευση σε ΦΕΚ. Δύο ημέρες μετά τη δημοσίευση, οι αποφάσεις μπορούν να εφαρμοστούν.

Η εκτίμηση αρμόδιων στελεχών του ΥΠΕΝ είναι ότι η Παρασκευή 8 Ιουλίου, ως ημέρα φυσικής παράδοσης, θα είναι η ημέρα που θα ξεκινήσει να τίθεται το πλαφόν και συνεπώς θα αρχίσουν να εισρέουν έσοδα στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

ενεργειακές εταιρείες

Τι καθορίζει η υπουργική απόφαση

Ειδικότερα, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

«Η διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή στο πλαίσιο της Αγοράς Επόμενης Ημέρας [Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών ανά ώρα (ΡΤΕΠ σε €/MWhel)] υπολογίζεται την προτελευταία μέρα κάθε μήνα (εφεξής «ημέρα υπολογισμού») και θα αφορά τις τιμές που λαμβάνονται υπόψη για τις εκκαθαρίσεις του επόμενου μήνα με βάση τα ακόλουθα μεγέθη:

α. Κόστος Εξόρυξης Λιγνίτη (ΚΕΛ), εκφραζόμενο σε €/MWh καυσίμου: 20€/MWh καυσίμου.

β. Μέσος Βαθμός Απόδοσης Μονάδας (ΜΒΑΜ) μετά τις ιδιοκαταναλώσεις καθοριζόμενος ως εξής:
• Λιγνιτικές: 0,285
• Συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (Φ.Α CCGT): 0,50• Ανοικτού κύκλου φυσικού αερίου (Φ.Α ΟCGT): 0,35

γ. Μέση Τιμή Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2 (ΜΤΔΕ) εκφραζόμενη σε €/τόνο CO2: Η μέση τιμή του προϊόντος EUA Futures για τις ημέρες του μήνα που προηγούνται της ημέρας υπολογισμού , όπως υπολογίζεται από τον Φορέα Εκκαθάρισης, με την χρήση των ημερήσιων τιμών που ανακοινώνονται από το Intercontinental Exchange (ICE) για τη σειρά με λήξη τον Δεκέμβριο του έτους του μήνα εφαρμογής (δηλαδή λήξη το Δεκέμβριο του 2022 για τους μήνες εφαρμογής Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2022, και λήξη το Δεκέμβριο του 2023 για τους μήνες εφαρμογής Ιανουάριο έως Ιούνιο του 2023) στη ιστοσελίδα του.

δ. Μέση Τιμή Φυσικού Αερίου (ΜΤΦΑ) εκφραζόμενη σε €/MWh: Ο αριθμητικός μέσος όρος των ημερήσιων μέσων τιμών TTF για τον Μήνα παράδοσης (m) κατά τις εργάσιμες ημέρες Λονδίνου Η.Β. του αμέσως προηγούμενου Μήνα (m-1) από τον Μήνα παράδοσης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε ημέρα από τις τιμές Bid και Offer που δημοσιεύονται στο περιοδικό «ICIS EuropeanSpotGasMarkets» στον πίνακα «TTF PriceAssessment €/MWh», και αφορούν τις ημέρες του μήνα (m-1) που προηγούνται της ημέρας υπολογισμού.

ε. Μέσος Συντελεστής Εκπομπών (ΜΣΕC) εκφραζόμενος σε tCO2/MWh ηλεκτρικής παραγωγής μετά τις ιδιοκαταναλώσεις και καθοριζόμενος ως εξής:
• Λιγνιτικές: 1,38
• Συνδυασμένος κύκλος φυσικού αερίου (Φ.Α CCGT): 0,38
• Ανοικτός κύκλος φυσικού αερίου (Φ.Α ΟCGT): 0,54

στ. Σταθερό Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης (ΣΚΛΣ) εκφραζόμενο σε €/MWh ηλεκτρικής παραγωγής μετά τις ιδιοκαταναλώσεις και καθοριζόμενο ως εξής: Λιγνιτικές: 22, Συνδυασμένος κύκλος φυσικού αερίου (Φ.Α CCGT): 8, Ανοικτός κύκλος φυσικού αερίου (Φ.Α ΟCGT): 3.

ζ. Λοιπά Κόστη Φ.Α. (ΛΚΦΑ) εκφραζόμενα σε €/MWh φυσικού αερίου ανωτέρας θερμογόνου δύναμης): 3,5€/MWhκαυσίμου

η. Συντελεστής Κατωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (ΣΚΘΔΜ): 0,90

Με βάση τα προαναφερόμενα η ρυθμιζόμενη τιμή για τις Λιγνιτικές Μονάδες προκύπτει από τον τύπο: ΚΕΛ/ΜΒΑΜ+ ΜΤΔΕ x ΜΣΕC + ΣΚΛΣ

Αντιστοίχως για τις Μονάδες Φυσικού Αερίου Συνδυασμένου Κύκλου προκύπτει από τον τύπο: (ΜΤΦΑ + ΛΚΦΑ) / ΣΚΘΔ / ΜΒΑΜ + ΜΤΔΕ x ΜΣΕC + ΣΚΛΣ

Και για τις Μονάδες Φυσικού Αερίου Ανοιχτού Κύκλου από τον τύπο: (ΜΤΦΑ + ΛΚΦΑ) / ΣΚΘΔ / ΜΒΑΜ + ΜΤΔΕ x ΜΣΕC + ΣΚΛΣ