Τον Φεβρουάριο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2021, λόγω της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων και τη μικρή αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών, η οποία ως ένα βαθμό καλύφθηκε από τη βελτίωση των λοιπών ισοζυγίων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Φεβρουάριο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 1,4 δισεκ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και διαμορφώθηκε σε 2,1 δισεκ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 26,3% σε τρέχουσες τιμές (4,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 64,6% σε τρέχουσες τιμές (37,5% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 27,5% σε τρέχουσες τιμές (14,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 38,1% σε τρέχουσες τιμές (29,2% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 314,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 302,5% σε σχέση με το 2021. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών μειώθηκε παρά τη βελτίωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, κυρίως λόγω της αύξησης των εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα έναντι ελλείμματος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε αύξηση κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 4,1 δισεκ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 30,5% σε τρέχουσες τιμές (7,1% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 61,3% σε τρέχουσες τιμές (34,7% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 25,2% και 40,0% αντίστοιχα (13,1% και 30,9% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 282,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 306,2% σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2021 (αντιπροσωπεύοντας το 56,6% και το 63,7% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019). Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν μείωση κατά 5,8%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση την ίδια περίοδο του 2021, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, ενώ και το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς.
Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Φεβρουάριο του 2022, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και διαμορφώθηκε σε 27,7 εκατ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 194,2 εκατ. ευρώ.