Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στα 118,7 εκατ. ευρώ ή 18,5% χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 140,7 εκατ. ευρώ από 173,0 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 18,7% σε σχέση με πέρυσι.

Οι παραπάνω μειώσεις, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εισηγμένη, οφείλονται στην πτώση της μέσης τιμής πώλησης μεταξύ α’ εξαμήνου 2022 και α’ εξαμήνου 2023 κατά 18,8%. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.773 χιλ. ευρώ από 16.475 χιλ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 893 χιλ. ευρώ από κέρδη 13.986 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα αποτελέσματα προ φόρων έχουν επιβαρυνθεί, αφενός, με αποσβέσεις τόκων ύψους 773 χιλ. ευρώ από τη λογιστική αντιμετώπιση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας το 2021, και, αφετέρου, με αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος ύψους 1.088 χιλ. ευρώ λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη επίπτωση στο αποτέλεσμα είχε η μείωση του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 812 μ.β. ή 13.406 χιλ. ευρώ σε απόλυτο νούμερο.

Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 79,5 εκατ. ευρώ από 94,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 101,4 εκατ. ευρώ από 121,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, μειωμένος κατά 16,6%. Όπως και σε επίπεδο Ομίλου, η μείωση οφείλεται στην μείωση των τιμών πώλησης.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.428 χιλ. ευρώ, από 11.797 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημιές ύψους 548 χιλ. ευρώ από κέρδη 9.761 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Η μείωση του ποσοστού μικτού κέρδους σε επίπεδο εταιρείας ανήλθε σε 890 μ.β. ή 9.447 χιλ. ευρώ σε απόλυτο νούμερο.

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα ευρώ 7,5 εκατ. ευρώ.

«Το οικονομικό περιβάλλον κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε εν πολλοίς από τις συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών, απόρροια των πρωτοφανών πληθωριστικών πιέσεων σε όλα τα αγαθά. Η συσταλτική δημοσιονομική πολιτική οδήγησε σε αναβολή επενδυτικών σχεδίων και επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, όπως και σε όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο» αναφέρει η διοίκηση και συμπληρώνει: «Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, αν και αύξησε τους όγκους των πωλήσεών της, παρουσίασε ζημιογόνα αποτελέσματα, λόγω, αφενός, της μείωσης του μικτού κέρδους (αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των τιμών των προϊόντων που εμπορεύεται), και, αφετέρου, της αύξησης των χρηματοοικονομικών δαπανών (συνέπεια της αύξησης των επιτοκίων)».

Τα μεγέθη των θυγατρικών

Ως προς τις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών τους, κατά 19,8% και 28,9% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 24,4 εκατ. ευρώ έναντι 30,4 εκατ. ευρώ, ενώ της SIDMA Romania στα 15,5 εκατ. ευρώ έναντι 21,7 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε μείωση τόσο της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), από 2.867 χιλ. ευρώ πέρυσι σε 429 χιλ. ευρώ φέτος, όσο και των κερδών προ φόρων, από 2.576 χιλ. ευρώ πέρυσι σε 181 χιλ. ευρώ φέτος, αποτυπώνοντας την μείωση του μικτού κέρδους κατά 2.309 χιλ. ευρώ. Η SIDMA Romania σε επίπεδο EBITDA παρουσίασε ζημιές ύψους 82 χιλ. ευρώ από κέρδη 1.828 χιλ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 525 χιλ. ευρώ από κέρδη 1.667 χιλ. ευρώ πέρυσι, αντανακλώντας τη μείωση του μικτού κέρδους κατά 1.821 χιλ. ευρώ αλλά και το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος λόγω της αύξησης των επιτοκίων.

Οι προοπτικές

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, η αργή αποκλιμάκωση του δομικού κυρίως πληθωρισμού και το σφιχτότερο δημοσιονομικό και νομισματικό περιβάλλον θα αποτελέσουν τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες της εξέλιξης του ΑΕΠ για το υπόλοιπο του 2023 σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ (τεύχος 2/23). Στο τέλος του Α’ εξαμήνου παρά τις θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παρέμενε ιδιαίτερα ευμετάβλητο και χαρακτηρίζονταν από έντονες προκλήσεις, καθώς οι διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων με στόχο την τιθάσευση του πληθωρισμού ενισχύουν την προοπτική ύφεσης της οικονομίας.

Ωστόσο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ ενισχύθηκε εκ νέου και διαμορφώθηκε στις 111,1 μονάδες τον Ιούλιο, από 110,1 τον Ιούνιο, σε υψηλό 16 πλέον μηνών. Επιπλέον, η χορήγηση της επενδυτικής βαθμίδας από το οίκο DBRS, την οποία αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες από τις Moody’s, Standard & Poors και Fitch, θα ευνοήσει τις άμεσες ξένες επενδύσεις δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, την οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να στηρίξει τόσο η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων των πέντε μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο-ρεκόρ στα 16,2 δισ. ευρώ (το 2022 ήταν περίπου 11 δισ. και το 2021 ανερχόταν σε 9 δισ. ευρώ). Ήδη η προμήθεια των χαλυβουργικών προϊόντων για έργα που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ανεκτέλεστο υπόλοιπο έχει ανατεθεί στην εταιρεία για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Στην ευρωπαϊκή αγορά χάλυβα, σύμφωνα με τη Eurofer, οι αρνητικοί παράγοντες που επηρέασαν σοβαρά τη φαινομενική κατανάλωση το 2022 -δηλαδή, διαταραχές που σχετίζονται με τον πόλεμο, κακές προοπτικές ζήτησης και σοβαρές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και στο κόστος παραγωγής- αναμένεται να συνεχίσουν να βαραίνουν και μεγάλο τμήμα του 2023, ως αποτέλεσμα των παρατεταμένων επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και της αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας λόγω πληθωρισμού.

Κατά συνέπεια, η φαινομενική κατανάλωση χάλυβα προβλέπεται να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο το 2023, με υψηλότερο ρυθμό μείωσης από ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως (-3%, αναθεωρημένο προς τα κάτω από -1%). Αυτό θα σηματοδοτήσει την τέταρτη ετήσια μείωση της φαινομενικής κατανάλωσης χάλυβα στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια. Αντιθέτως, πιο αισιόδοξη εμφανίζεται η Eurofer στην τελευταία έκθεσή της για την εξέλιξη της φαινομενικής κατανάλωσης χάλυβα το 2024. Συγκεκριμένα, προβλέπει σημαντική ανάκαμψη κατά 6,2% έναντι 5,4% που προέβλεπε στην προηγούμενη έκθεσή της, υπό την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης των εκτιμήσεων για τη βελτίωση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Στο ρευστό αυτό περιβάλλον, η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ παραμένει εστιασμένη στο στόχο της για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διαρκούς ενίσχυσης του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου. Ήδη, η επένδυση σε νέα μηχανή παραγωγής πανέλων στο εργοστάσιό της στη Λαμία άρχισε να αποδίδει, βελτιώνοντας την ποιότητα των υφισταμένων προϊόντων, παράγοντας νέα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και περιορίζοντας το κόστος παραγωγής.

Διαβάστε ακόμη: