Η SATO ανακοινώνει πως για την περίοδο 01/01/2021 έως 31/12/2021  ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €20.597 χιλ. έναντι €18.189 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά € 2.408 χιλ. ή 13,24%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €8.729 χιλ. έναντι €7.465 χιλ. με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 42,38% έναντι 41,04%.