Στο 94,2441% ανέρχεται πλέον το συνολικό ποσοστό της Reggeborgh Invest στη REDS, έπειτα από την απόκτηση 2.762.781 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της τελευταίας, στην τιμή των 2,48 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της REDS, η Reggeborgh Invest B.V. («REGGEBORGH»), με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, η οποία ελέγχει την RB ELLAKTOR HOLDING B.V., στις 28.07.2023 απέκτησε μέσω της τελευταίας εκτός χρηματιστηριακής αγοράς (OTC) 2.762.781 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας, στην τιμή των €2,48 ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου η συμμετοχή της REGGEBORGH στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

(i) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της RB ELLAKTOR HOLDING B.V.): 38,7878% (ήτοι 22.277.743 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 34,9775% (ήτοι 19.514.962 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές
μετοχές).

(ii) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ): 55,4563% (ήτοι 31.851.274 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσo): 94,2441% (ήτοι 54.129.017 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 89,4338% (ήτοι 51.366.236 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

Με νέα ονομαστική αξία η μετοχή της Reds από τις 3/8

Η εταιρεία με την επωνυμία «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7ης Ιουλίου 2023 αποφάσισε, μεταξύ των άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€8.040.883,76), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από ένα Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (€1,31) σε ένα Ευρώ και δέκα επτά λεπτά (€1,17) προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Την 31.07.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 3729084, η με αριθ. πρωτ. 3002774 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε.) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 07.07.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξήντα επτά εκατομμύρια εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια δεκατέσσερα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (€67.198.814,28), διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,17 η κάθε μια.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και λειτουργίας αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών του XA ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της στις 01.08.2023. Κατόπιν των ανωτέρω, από την Πέμπτη 03 Αυγούστου 2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι € 1,17 ανά μετοχή.

Διαβάστε ακόμη: