Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορία παρουσίασε η Πλαστικά Θράκης το πρώτο τρίμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 106,3 εκατ. ευρώ, παρά τις μεταβολές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 15,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022 βελτιωμένα κατά 85% σε σχέση με τα συγκρίσιμα επίπεδα του 2019. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) για το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στα 10,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,4 εκατ. ευρώ προέρχονται από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι με το πρώτο τρίμηνο του 2019, τα κέρδη προ φόρων έχουν υπερδιπλασιαστεί, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 108,9%, καταδεικνύοντας τη σημαντικά αυξημένη κερδοφορία, παρά τις εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά στο πρώτο τρίμηνο του 2022 και τη σημαντική αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, ενέργειας και μεταφορικών.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας και ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου, ο Όμιλος κατέγραψε καθαρό δανεισμό ύψους 12,4 εκατ. ευρώ διατηρώντας την αυξημένη ρευστότητα του.

Διανομή μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην επικείμενη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2021 ύψους 11,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα ύψους 4,75 εκατ. ευρώ, επομένως εφόσον εγκριθεί η σχετική πρόταση, θα διανεμηθεί επιπλέον ποσό ύψους 7 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,1600312674 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές, τις οποίες θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου, ο Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πλαστικά θράκης, σημείωσε: «Λειτουργώντας σε ένα εξαιρετικά δυσχερές περιβάλλον, με έντονες συνθήκες αβεβαιότητας, ο Όμιλος διαχειρίστηκε επαρκώς τα υψηλά κόστη α’ και β ́υλών, ενέργειας και μεταφορικών, επιτυγχάνοντας σημαντική, επαναλαμβανόμενη κερδοφορία για το πρώτο τρίμηνο, εναρμονισμένη με τα πλάνα μας. Για το δεύτερο τρίμηνο και συνολικά για το έτος, παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας, διατηρώντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίτευξή τους, εφόσον δεν υπάρχει περαιτέρω επιδείνωση στις μακροοικονομικές συνθήκες, στα επίπεδα επάρκειας υλικών και ενέργειας, το επίπεδο της ζήτησης παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα και δεν παρουσιαστούν άλλοι παράγοντες που θα δημιουργήσουν επιπλέον δυσχέρεια στην αγορά».