Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ενημερώνει αναφορικά με την διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας και του Ομίλου για την περίοδο από 01/01/2020 έως 30/09/2020 καθώς και για την εξέλιξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις της πανδημίας covid-19:

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου 01/01/2020–30/09/2020 ανήλθε σε 231,6 εκ. ευρώ, έναντι 219,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 5,3%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε κέρδη 50,3 εκ. ευρώ την περίοδο 01/01- 30/09/2020 έναντι κερδών 42,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 19,3%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη 50,2 εκ. ευρώ για το εννιάμηνο του 2020 έναντι κερδών 42,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 19,0%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 57,3 εκ. ευρώ την περίοδο 01/01-30/09/2020 έναντι 48,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 18,2%.

Εταιρία:

Σε επίπεδο Εταιρίας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 121,5 εκ. ευρώ το εννιάμηνο του 2020 έναντι 111,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας άνοδο 9,1%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε κέρδη 30,6 εκ. ευρώ την περίοδο 01/01- 30/09/2020 έναντι κερδών 23,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 30,0%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρίας ανήλθαν σε κέρδη 30,2 εκ. ευρώ για το εννιάμηνο του 2020 έναντι κερδών 23,2 εκ. ευρώ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 30,1%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 33,8 εκ. ευρώ την περίοδο 01/01-30/09/2020 έναντι 26,5 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,8%.

Ο Όμιλος διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών του η οποία επιτυγχάνεται μέσω της λειτουργικής κερδοφορίας των επιχειρηματικών μονάδων του. Για το σύνολο του έτους η Διοίκηση του Ομίλου αναμένει αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η Διοίκηση του Ομίλου με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της, παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της πανδημίας και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών.

Ενδεικτικά, με την χρήση των ενδεδειγμένων εργαλείων για την διευκόλυνση της τηλεργασίας, με την χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους εργασίας, την θερμομέτρηση όλου του προσωπικού κατά την είσοδό του στον χώρο εργασίας και την λήψη δειγμάτων για τεστ covid-19 από κινητές μονάδες εγκεκριμένου φορέα σε συνεννόηση με τον γιατρό εργασίας.

Επιπροσθέτως, όπου υπήρξαν περιστατικά κρουσμάτων, ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων με το κλείσιμο και την απολύμανση των προσβεβλημένων μονάδων. Τα μεμονωμένα αυτά περιστατικά δεν επηρέασαν ουσιωδώς την λειτουργία των μονάδων αυτών.