Αυξημένο κατά 51,66% θα είναι για το έτος 2021 το ποσό που θα διανείμει ο ΟΣΔΕΛ σε περισσότερους από 5.500 συμβασιούχους του, συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους κι εκδότες βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και ιστοσελίδων.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 2.629.370,71€, έναντι 1.733.737€ που διανεμήθηκαν το 2020. Σημειωτέον ότι στο προαναφερθέν ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα από την αδειοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η διανομή των οποίων στους δικαιούχους θα γίνει σ’ επόμενο χρόνο.

Η αύ­ξη­ση του πο­σού δια­νο­μής για το 2021 οφεί­λε­ται κα­τά κύ­ριο λό­γο στην εν­σω­μά­τω­ση, όπως προβλέπει ο ν. 4481/17, της εί­σπρα­ξης της εύ­λο­γης αμοι­βής του 2% από τους ει­σα­γω­γείς ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών και φο­ρη­τών ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών (τα­μπλε­τών και κι­νη­τών τη­λε­φώ­νων).

Επι­πλέ­ον εφέ­τος, με­τά από από­φα­ση της Γε­νι­κής Συ­νέ­λευ­σης του ΟΣ­ΔΕΛ, στο συ­νο­λι­κό πο­σό προς διανομή προ­στέ­θη­καν 179.001,19€, που προ­έρ­χονται από πα­ρα­γρα­φέ­ντα του έτους 2009. Ση­μειώ­νε­ται ότι το αντί­στοι­χο πο­σό από πα­ρα­γρα­φέ­ντα για το 2020 ήταν 226.121,70€.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά ποσά που θα διανεμηθούν ανά κατηγορία εσόδων αναλύονται ως εξής:

-Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής βιβλίων
(συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες): 1.312.206,82€, έναντι 901.839,78€ το 2020.

-Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής επιστημονικών περιοδικών
(συγγραφείς, εκδότες): 456.461,99€, έναντι 263.197,31.€ το 2020.

-Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής Τύπου
(δημοσιογράφοι, εκδότες Τύπου):  413.701,05€, έναντι 337.707,77€ το 2020.

-Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής ιστοσελίδων
(δημοσιογράφοι, εκδότες Τύπου): 220.800,71€ (έσοδα 2019 και 2020). Αξίζει να σημειωθεί ότι εφέτος, είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθεί διανομή εσόδων από την εύλογη αμοιβή 2% στους δημοσιογράφους και στους αρθρογράφους, οι οποίοι εργάζονται σε ενημερωτικές ιστοσελίδες.

-Εύλογη αμοιβή για τη χρήση έργων του λόγου σε οπτικοακουστικά μέσα
(συγγραφείς, μεταφραστές):  28.617,55€, έναντι 41.083,92€ το 2020 (έσοδα 2018 και 2019).

-Αδειοδότηση υπηρεσιών αποδελτίωσης
(εκδότες Τύπου): 197.582,58€, έναντι 189.908,90€ το 2020.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξε­κι­νή­σει στα­δια­κά η απο­στο­λή προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νων ενη­με­ρώ­σε­ων προς τους δι­καιού­χους, μέ­σω ηλε­κτρο­νι­κού μη­νύ­μα­τος, ενώ σ σει­ρά των πλη­ρω­μών επι­λέ­γε­ται τυ­χαία, μέ­σω αλ­γο­ρίθ­μου.