Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο -0,42% από -0,40% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,35 φορές έναντι 1,84 στην προηγούμενη δημοπρασία.

Η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,42%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.471 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,35 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

2 Φεβρουαρίου 2022

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

4 Ιανουαρίου 2022

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.471 1.150
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,35 1,84
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση -0,42% -0,40%
6. Τιμή Δημοπρασίας 100,107 100,101
7. Cut – off ratio 61,25% 53,40%