Η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλή επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για την ελεγχόμενη είσοδο στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας τονίζει την υποχρέωση του Κράτους να παρέχει έννομη προστασία στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια.

Παράλληλα οι συντάκτες του κειμένου τονίζουν για την συνεργασία των ακαδημαϊκών αρχών με την Ελληνική Αστυνομία πως «ο νομοθέτης δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να αναθέτει ορισμένες από τις οικείες αρμοδιότητες, ιδίως αυτές που ανάγονται στην τήρηση της εν γένει νομοθεσίας, σε άλλα όργανα της Δημοσίας Διοικήσεως, και πάντως όχι σε ιδιώτες».

Συνολικά, τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής δεν εγείρουν προβληματισμό για την συνταγματικότητα των προωθούμενων διατάξεων ωστόσο οι κοινοβουλευτικές ομάδες ΣΥΡΙΖΑ και Κινήματος Αλλαγής αναμένεται να καταθέσουν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας.

Ειδικότερα, για την ανάθεση της ασφάλειας των Πανεπιστημίων στο νεοσύστατο όργανο της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων η έκθεση υπογραμμίζει πως «συμφώνως προς τις συνταγματικές διατάξεις, η παροχή έννομης προστασίας στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους, αλλά αποτελεί υποχρέωσή του, ενώ ανήκει καταρχήν στον νομοθέτη η διάρθρωση του συστήματος προστασίας κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση όλων των συνταγματικών δικαιωμάτων και η τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου».

«Η εν λόγω ρύθμιση στοιχεί προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έχει κρίνει ότι οι αρμοδιότητες τήρησης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος και των παραβάσεων της εν γένει νομοθεσίας είναι αναπόσπαστες από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας, ενώ ο νομοθέτης δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να αναθέτει ορισμένες από τις οικείες αρμοδιότητες, ιδίως αυτές που ανάγονται στην τήρηση της εν γένει νομοθεσίας, σε άλλα όργανα της Δημοσίας Διοικήσεως, και πάντως όχι σε ιδιώτες (ΟλΣτΕ16/2015, σκ. 23).Για τον ίδιο λόγο, η άσκηση γενικής αστυνομικής αρμοδιότητας εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., οφείλει να εναρμονίζεται με την κατά το Σύνταγμα πλήρη αυτοδιοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την αποτελεσματική άσκηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η προστασία της οποίας προϋποθέτει επαρκές πεδίο ανεμπόδιστης άσκησης της, και ιδίως της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, και όρους εμπέδωσης, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Εξ άλλου, συμφώνως με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4485/2017, η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται, σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έ- ναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει. Για τον λόγο αυτό, ενδείκνυται, κατά το Σύνταγμα, η θέσπιση των αναγκαίων κατά την κρίση του νομοθέτη ειδικών ουσιαστικών κανόνων και διαδικαστικών εγγυήσεων για την αποτροπή διακινδύνευσης των εμπλεκόμενων συνταγματικών αγαθών» τονίζεται σε άλλο σημείο.

Αναφορικά με το άρθρο 12 που προβλέπει την εγκατάσταση μέσων επιτήρησης με την λήψη ή καταγραφής εικόνας και ήχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των πανεπιστημίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων και κακουργημάτων όπως η διακίνηση ναρκωτικών, οι συντάκτες της έκθεσης εστιάζουν στην ανάγκη καθορισμού ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων των πρυτανικών αρχών και της αστυνομίας ενδεχομένως με την υπογραφή σαφούς μνημονίου συνεργασίας. «Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως κύρια αποστολή την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διέπονται από την αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης. Η Ελληνική Αστυνομία έχει, κατά το μέρος που εδώ ενδιαφέρει, ως κύρια αποστολή ιδίως την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των αξιόποινων πράξεων, και υπόκειται σε αυτοτελείς δεσμεύσεις προς διασφάλιση των συνταγματικών δικαιωμάτων των προσώπων. Η από κοινού επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο του άρθρου 12 δεν δικαιολογεί ούτε την επέμβαση έκαστης Αρχής σε ζητήματα που εμπίπτουν σε αρμοδιότητες της άλλης και, αντιστοίχως, σε πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά (π.χ., επέμβαση αστυνομικών αρχών σε ζητήματα που υπάγονται στον κανόνα της πλήρους αυτοδιοίκησης), ούτε τη σύγχυση των δεσμεύσεων που παρακολουθούν κατά το Σύνταγμα και τον νόμο κάθε Αρχή στο πεδίο δράσης της. Προς αποτροπή τέτοιων ενδεχομέ- νων, είναι ενδεδειγμένο, η ανωτέρω διάταξη να περιέχει σαφή καθορισμό του εύρους δράσης έκαστης Αρχής. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τις οποίες υπάρχει ειδική συνταγματική εγγύηση (π.χ. απόρρητο των επικοινωνιών), χωρίς τήρηση της ειδικής κάθε φορά νομοθεσίας», σημειώνεται.