Μικρή μείωση πωλήσεων αναμένει BSΗ EΛΛAΣ για το 2020 με βάση όσα καταγράφει η διοίκηση στις οικονομικές της καταστάσεις για το 2019.

Για την τρέχουσα χρήση και παρά την πανδημία που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην αγορά η εταιρεία αναμένει μικρή μείωση των πωλήσεων της κατά 2,46%, και μείωση των παραγομένων ποσοτήτων, χωρίς όμως να προσδιορίζει επακριβώς το ποσοστό της μείωσης, ενώ εκτιμά ότι θα παραμείνει κερδοφόρα.

«Η Εταιρεία εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και έχει συντάξει και ήδη εφαρμόζει διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης του κινδύνου καθώς και σενάρια ταμειακών ροών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες ώστε να περιοριστούν οι τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στις δραστηριότητές της και στους υπαλλήλους της» αναφέρει σχετικά και προσθέτει: «Οι πωλήσεις της Εταιρείας πραγματοποιούνται κυρίως σε εταιρίες του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα και αναμένεται να παρουσιάσουν μια μικρή μείωση εντός της χρήσης του 2020 ως απόρροια της πανδημίας. Επιπλέον, η Εταιρεία εκτιμά ότι θα έχει ρευστότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν στην περίπτωση που υπάρξει στο μέλλον μια μικρή καθυστέρηση στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων ως συνέπεια της πανδημίας. Η διακράτηση των απολύτως αναγκαίων ταμειακών διαθεσίμων και η παρακολούθηση των ημερών του κεφαλαίου κίνησης, θα τις εξασφαλίσουν επαρκή ρευστότητα για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.

Η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό και οι προμηθευτές της είναι οι υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου, οι οποίες συνέχισαν απρόσκοπτα την συνήθη δραστηριότητα τους χωρίς αυτή να επηρεαστεί από καθυστερήσεις κτλ. H Εταιρεία εκτίμα με βάση τις τρέχουσες συνθήκες ότι η χρήση του 2020 θα παραμείνει κερδοφόρα. Εντούτοις, λόγω του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας καθώς και των πιθανών πρόσθετων μέτρων που ενδέχεται να ληφθούν από τις αρχές ή τους πελάτες της εταιρείας είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί ο οικονομικός αντίκτυπος που μπορεί να επιφέρει αυτή η κατάσταση στην Εταιρεία.»

Σημειώνεται ότι πέρυσι, οι πωλήσεις της BSΗ EΛΛAΣ (πρώην Πίτσος) αυξήθηκαν 6,34% και στην εσωτερική αγορά ενισχύθηκαν κατά 7,67%. Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της εταιρείας, δηλαδή 137,549 εκατ. ευρώ, από τα 162,533 εκατ. ευρώ, προήλθε από την εμπορική δραστηριότητα και τα 23,78 εκατ. ευρώ από τη βιομηχανική ενώ οι εξαγωγές της, που αποτελούν το 23,57% του συνολικού της τζίρου αυξήθηκαν κατά 2,27%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων περιορίσθηκαν στα 1,446 εκατ. ευρώ από 2,034 εκατ. ευρώ ενώ η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη 271.721 ευρώ από ζημιές 103.527 στη χρήση του 2018.

Επίσης όπως αναφέρεται η εταιρία έχει προγραμματίσει ένα ποσό 24,4 εκατ. ευρώ, έχει για εργαζόμενους της που απασχολούνται στο εργοστάσιό που διατηρεί στην Ελλάδα, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κλείσει.