Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πέρυσι το Σύμφωνο Δεξιοτήτων με σκοπό μια κοινή δέσμευση και μια ενιαία προσέγγιση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Το Σύμφωνο ουσιαστικά εδραιώνει σταθερά τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και υποστηρίζει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Βασικός στόχος είναι να κινητοποιήσει και να δώσει κίνητρα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς να αναλάβουν συγκεκριμένες ενέργειες για την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση των ατόμων σε ηλικία εργασίας, αλλά και τη συγκέντρωση προσπαθειών μέσω συνεργασιών.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που προσχωρούν στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Δεξιοτήτων πρέπει να υπογράψουν έναν οδικό χάρτη και τις βασικές αρχές του, όπως την προώθηση μιας κουλτούρας δια βίου μάθησης, τη δημιουργία δεξιοτήτων συνεργασιών, τη παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων και πρόβλεψη των αναγκών νέων δεξιοτήτων, καθώς και ενέργειες κατά των διακρίσεων και υπέρ της ισότητας των φύλων. Θα πρέπει επίσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες θα παρακολουθούνται. Το Σύμφωνο μπορεί να εφαρμοστεί από μεμονωμένες εταιρίες ή οργανισμούς, περιφερειακές και τοπικές συμπράξεις ή διατομεακές συμπράξεις.

Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, ως γνωστό είναι ένα από τα 14 οικοσυστήματα που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Euro Commerce, η ευρωπαϊκή οργάνωση θεσμικής εκπροσώπησης του, συμμετείχε σε συναντήσεις υψηλού επιπέδου και συζητήσεις με τους Επιτρόπους Breton και Schmit. Κλήθηκε επίσης να ενεργήσει ως συντονιστής για την εφαρμογή και την ενθάρρυνση της εφαρμογής του Συμφώνου για τις δεξιότητες εντός του τομέα του οικοσυστήματός του εμπορίου.

Ωστόσο, διαπιστώνεται πως σε σύγκριση με άλλους τομείς και οικοσυστήματα, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η κλωστοϋφαντουργία και οι κατασκευές, το εμπόριο βρίσκεται σχετικά πίσω όσον αφορά στη μεταφορά δεξιοτήτων με συγκεκριμένο τρόπο, κάτι που μπορεί να επηρεάσει στη παροχή ουσιαστικής συμβολής του, στις τελικές ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Επομένως, θα πρέπει οι κλαδικές οργανώσεις, τα εμπορικά Επιμελητήρια και οι εμπορικοί σύλλογοι, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση, συζητώντας τις προτάσεις μας με επιχειρήματα, ώστε να εξασφαλίσουμε τη θετική στάση της επιτροπής εργασίας και δεξιοτήτων. Σε μια εποχή που το ζήτημα των δεξιοτήτων και της απασχόλησης στον εμπορικό τομέα αντιμετωπίζει έναν σημαντικό μετασχηματισμό και σημαντικές προκλήσεις, πιστεύω ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα τοποθετηθούν προληπτικά πιο επίμονα. Αυτό δεν θα είναι πολύ δύσκολο, καθώς έτρεξαν και τρέχουν πολλές μεγάλες πρωτοβουλίες και προγράμματα που υλοποιούνται με επιτυχία από τις εθνικές ενώσεις, αλλά και μεμονωμένες εμπορικές εταιρίες.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε έγκυρα και έγκαιρα είναι να αναδείξουμε το μέγεθος της απασχόλησης στο εμπόριο και τις νέες ανάγκες για το άλμα στην ψηφιακή και κυκλική μετάβαση της οικονομίας. Έτσι θα τοποθετούσαμε το εμπόριο σε ισάξιο επίπεδο με άλλους μεγάλους τομείς και οικοσυστήματα. Άρα, απαιτείται να παρουσιαστούν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και να αναγνωριστεί το έργο που έχουν επιτελέσει τα προγράμματα εκπαίδευσης και δεξιοτήτων σε κάθε χώρα και όλη την Ευρώπη.

Η εκπαίδευση και οι δεξιότητες εργαζομένων και ανέργων είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο για το εμπόριο και έχει ιδιαίτερη σημασία να κατανοήσουμε οι εργοδότες, πως οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις για να περάσουν στη νέα εποχή του εμπορίου δεν αρκεί να ψάχνουν σήμερα για εργάτες, αλλά για συνεργάτες.