Αποδέχθηκαν τη συμφωνία Lock up οι κάτοχοι του 82,62% των ομολόγων 2021 για την αναδιάρθρωση των ομολόγων, σύμφωνα με την Intralot,
H εισηγμένη κάνει λόγο για ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της προτεινόμενης συναλλαγής και δηλώνει πεπεισμένη ότι μπορεί να υλοποιήσει την Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021 μέσω μιας διαδικασίας που δεν απαιτεί προσφυγή σε δικαστήριο. Ωστόσο,  μια τέτοια προσφυγή προς δικαστικό συμβιβασμό (scheme of arrangement) παραμένει ως επιπρόσθετη δυνατή επιλογή.

Η ανακοίνωση της Intralot

Αναφερόμαστε στο δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2021 από την INTRALOT Α.Ε. (η «INTRALOT», η «Εταιρεία» και, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της, ο «Όμιλος»), το οποίο αφορούσε τη σύναψη από την INTRALOT μίας σύμβασης δέσμευσης «lock-up» (η «Συμφωνία Lock-up») με μία «ad hoc» ομάδα ομολογιούχων («Ad Hoc Group»), η οποία κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνόλου των ομολογιών τύπου «Senior Unsecured Notes» συνολικού ύψους €250 εκατ. και λήξεως το 2021 («Ομολογίες SUNs 2021»), στα πλαίσια των προτεινόμενων συναλλαγών βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσής της, καθώς και στο δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 22 Ιανουαρίου κι ανακοίνωνε μία παράταση στην προθεσμία για τη δημόσια διαδικασία αναφορικά με τη Συμφωνία Lock-up, έτσι ώστε όσοι κάτοχοι των Ομολογιών SUNs 2021 επιθυμούσαν να προσχωρήσουν στη Συμφωνία Lock-up σε αυτό το στάδιο, θα έπρεπε να ολοκληρώσουν τα απαιτούμενα βήματα της διαδικασίας το αργότερο μέχρι τις 5:00μμ (ώρα Λονδίνου) της 1
ης Φεβρουαρίου 2021 (η «Λήξη της Προθεσμίας»).
Μετά το πέρας της Λήξης της Προθεσμίας, η Εταιρεία βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι κατά την ημερομηνία του παρόντος δελτίου τύπου, έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στη Συμφωνία Lock-up οντότητες που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 82,62% επί του συνολικού αρχικού κεφαλαίου των Ομολογιών SUNs 2021.
Η Εταιρεία θεωρεί πως η έκβαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της προτεινόμενης συναλλαγής και θα ήθελε να ευχαριστήσει τους συμμετέχοντες ομολογιούχους για την υποστήριξη τους. Με το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο υποστήριξης της Συμφωνίας Lock-up από τους κατόχους των Ομολογιών SUNs 2021, η Εταιρεία είναι πεπεισμένη ότι μπορεί να υλοποιήσει την Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021 μέσω μιας διαδικασίας που δεν απαιτεί προσφυγή σε δικαστήριο, ωστόσο μια τέτοια προσφυγή προς δικαστικό συμβιβασμό (scheme of arrangement) παραμένει ως μία επιπρόσθετη δυνατή επιλογή.
Ως εκ τούτου, η Εταιρεία προχωράει στις σχετικές ενέργειες προκειμένου να υλοποιήσει την προτεινόμενη συναλλαγή, ενώ παράλληλα παραμένει διαθέσιμη για συζητήσεις με άλλους ομολογιούχους. Η Εταιρεία θα παράσχει νέα ενημέρωση αναφορικά με τα επόμενα βήματα στο αμέσως προσεχές διάστημα
Οι ομολογιούχοι που ενδιαφέρονται για προσχώρηση στη Συμφωνία Lock-up μετά τη Λήξη της Προθεσμίας, μπορούν να απευθύνουν τις όποιες απορίες/ερωτήσεις τους στον Εκπρόσωπο Ενημέρωσης Lucid Issuer Services Limited, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συμφωνία Lock-up έχουν όλοι οι κάτοχοι των Ομολογιών SUNs 2021. Η Συμφωνία Lock-up, καθώς και αντίγραφα όλων των υποστηρικτικών εγγράφων που σχετίζονται με αυτή και οι σχετικές ενημερώσεις, θα είναι διαθέσιμα για τους κατόχους των Ομολογιών SUNs 2021 στο ειδικό website: www.lucid-is.com/intralot/. Πρόσβαση στο συγκεκριμένο ιστότοπο θα παρέχεται στους κατόχους Ομολογιών SUNs 2021 που θα υποβάλουν ικανοποιητικές αποδείξεις της κατοχής των τίτλων τους στον Εκπρόσωπο Ενημέρωσης.
Στοιχεία επικοινωνίας του Εκπροσώπου Ενημέρωσης
Lucid Issuer Services Limited
Email: [email protected]
Τηλ.: + 44 20 7704 0880
Υπ’όψιν: Oliver Slyfield / Sunjeeve Patel
Στην περίπτωση που κάποιος ομολογιούχος επιθυμεί να συζητήσει αναφορικά με τις συναλλαγές που περιγράφονται στη Συμφωνία Lock-up, μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία Evercore Partners International LLP, που ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας, στην διεύθυνση:
[email protected]
Επιπλέον, οι ομολογιούχοι που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με το Ad Hoc Group, μπορούν να απευθυνθούν στους οικονομικούς του συμβούλους Houlihan Lokey και AXIA Ventures Group Limited, στις παρακάτω διευθύνσεις:
Houlihan Lokey EMEA, LLP AXIA Ventures Group Limited
Email: [email protected] Email: [email protected]
Η εταιρεία Houlihan Lokey EMEA, LLP, η οποία είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Financial Conduct Authority), και η εταιρεία AXIA Ventures Group Limited, η οποία είναι ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ενεργούν αποκλειστικά για τα μέλη του Ad Hoc Group, αναφορικά με τα ζητήματα που παρουσιάζονται στο παρόν δελτίο τύπου, και δεν ενεργούν για κανένα άλλο πρόσωπο και δεν θα έχουν την ευθύνη να παρέχουν σε κανένα άλλο πρόσωπο, πέρα από τα πρόσωπα που ορίζονται παραπάνω, τις διασφαλίσεις που έχουν χορηγήσει στους πελάτες τους ή συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τα θέματα που παρουσιάζονται στο παρόν δελτίο τύπου.