Παράταση δίνει η Intralot στην προθεσμία προσχώρησης στη συμφωνία Lock-up, έως την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Αναφερόμαστε στο δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2021 από την INTRALOT Α.Ε. (η “INTRALOT” και, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της, ο “Όμιλος”), το οποίο αφορούσε τη σύναψη από την INTRALOT μίας σύμβασης δέσμευσης “lock-up” (η “Συμφωνία Lock-up”) με μία “ad hoc” ομάδα ομολογιούχων (“Ad Hoc Group”), η οποία κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνόλου των ομολογιών τύπου “Senior Unsecured Notes” συνολικού ύψους €250 εκατ. και λήξεως το 2021 (“Ομολογίες SUNs 2021”), στα πλαίσια των προτεινόμενων συναλλαγών βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσής της (η “Ανακοίνωση της Συμφωνίας Lock-up”). Η Ανακοίνωση της Συμφωνίας Lock-up σημείωνε, μεταξύ άλλων, ότι όσοι κάτοχοι των Ομολογιών SUNs 2021 επιθυμούσαν να προσχωρήσουν στη Συμφωνία Lock-up, θα έπρεπε να ολοκληρώσουν τα απαιτούμενα στάδια της διαδικασίας το αργότερο μέχρι τις 5:00μμ (ώρα Λονδίνου) της 25ης Ιανουαρίου 2021.

Προκειμένου να δοθεί στους κατόχους των Ομολογιών SUNs 2021 περισσότερος χρόνος για τη μελέτη των υποστηρικτικών εγγράφων, με το παρόν δελτίο τύπου, η INTRALOT ανακοινώνει παράταση στη δυνατότητα προσχώρησης στη Συμφωνία Lock-up, έτσι ώστε όλοι οι κάτοχοι των Ομολογιών SUNs 2021 που δεν έχουν υπογράψει ακόμη τη Συμφωνία Lock-up, αλλά επιθυμούν να υποστηρίξουν την ανταλλαγή των Ομολογιών SUNs 2021 με Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs (“Senior Secured Notes”), αξίας €205 εκατ., οι οποίες θα εκδοθούν από την Intralot Inc. με λήξη το 2025, απαιτείται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν μία Συμφωνία Προσχώρησης στη Συμφωνία Lock-up, υπό την ιδιότητα τους ως κάτοχοι των Ομολογιών SUNs 2021, καθώς και να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για την κατοχή των τίτλων τους, μέσω των σχετικών συστημάτων εκκαθάρισης, στην εταιρεία Lucid (η οποία ενεργεί ως Εκπρόσωπος Ενημέρωσης σύμφωνα με τη Συμφωνία Lock-up), το αργότερο μέχρι τις 5:00μμ (ώρα Λονδίνου) της 1ης Φεβρουαρίου 2021.

Οι ομολογιούχοι που ενδιαφέρονται για προσχώρηση στη Συμφωνία Lock-up μπορούν να απευθύνουν τις όποιες απορίες/ερωτήσεις τους στον Εκπρόσωπο Ενημέρωσης Lucid Issuer Services Limited, στα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις που παρέχονται παρακάτω. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συμφωνία Lock-up έχουν όλοι οι κάτοχοι των Ομολογιών SUNs 2021. Η Συμφωνία Lock-up, καθώς και αντίγραφα όλων των υποστηρικτικών εγγράφων που σχετίζονται με αυτή και οι σχετικές ενημερώσεις, θα είναι διαθέσιμα για τους κατόχους των Ομολογιών SUNs 2021 στο ειδικό website: www.lucid-is.com/intralot/. Πρόσβαση στο συγκεκριμένο ιστότοπο θα παρέχεται στους κατόχους Ομολογιών SUNs 2021 που θα υποβάλουν ικανοποιητικές αποδείξεις της κατοχής των τίτλων τους στον Εκπρόσωπο Ενημέρωσης.