α οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2021 δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, τα οποία, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, παρουσιάζουν υψηλή παραγωγική ανάπτυξη σε όλα τα βασικά μεγέθη της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα:

* Τα εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,0% και ανήλθαν σε 165,1 εκατ. ευρώ έναντι 158,8 εκατ. ευρώ την 30/09/2020. Στην αύξηση έχει συνεισφέρει ο κλάδος Ζωής κατά 7,9%, ο κλάδος Αυτοκινήτων κατά 0,6% και οι Λοιποί Γενικοί κλάδοι κατά 5,5%.

* Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου κατά 133% και δημιουργώντας προσδοκίες για πολύ καλύτερα αποτελέσματα την 31.12.2021.

* Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας συνέχισε να είναι τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και ανήλθε σε 426,7 εκατ. ευρώ, έναντι 412,5 εκατ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%.

* Τα μαθηματικά αποθέματα και τεχνικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 335,6 εκατ. ευρώ, έναντι 312,9 εκατ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 7,3%.

* Τα ανωτέρω μεγέθη οδήγησαν την απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (ROE) στην εξαιρετική επίδοση του 13,5%.

Σημειώνεται, τέλος, ότι την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2021, η εταιρεία πραγματοποίησε 36 δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ενώ πρόσφατα εντάχθηκε στο νέο «πράσινο» δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στη συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου 2021, στο επενδυτικό site της εταιρείας, https://ir.europaikipisti.gr/el.