Ξεκίνησε τη διαδικασία τιτλοποίησης ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με την κωδική ονομασία «Frontier II», συνολικής λογιστικής αξίας 1.0 δις. Ευρώ.

Πρόκειται για ρυθμισμένα δάνεια από όλες τις κατηγορίες δανείων.

H Τράπεζα υπέβαλε στις 29 Ιουνίου 2022, αίτηση υπαγωγής της τιτλοποίησης στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης “ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ”.

Η αίτηση αφορά την παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως 460 εκατ. Ευρώ.

Η ανεύρεση επενδυτή για τα ομόλογα της τιλτοποίησης και η αποδοχή του αιτήματος της εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο είναι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Eν τω μεταξύ, το placement μετοχών της Εθνικής Τράπεζας οδεύει για μετά τις εκλογές, δηλαδή φθινόπωρο και βλέπουμε.