Οι τέσσερις βασικοί άξονες επενδύσεων (προτεραιότητες), στους οποίους θα κινηθεί το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» είναι οι εξής:

 • Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας.
 • Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.
 • Βελτίωση πρόσβασης επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού.

Κύριος στόχος για το σύντομο μέλλον, αποτελεί η κάλυψη όλου του εύρους των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προτύπων και εύρεσης τόσο τεχνολογικών, όσο και ανθρώπινων επενδυτικών πόρων.

Ως μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος, έχει ορισθεί η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, ώστε να αποτελέσουν τον βασικό «μοχλό» για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα αφορά:

 • Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Αυτοαπασχολούμενους.
 • Ανθρώπινο δυναμικό.
 • Ερευνητές.
 • Start uppers.

Ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος:

 • Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη «στροφή» σε διαδικασίες και προϊόντα, φιλικά προς το περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης καινοτομιών.
 • Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 • Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος.
 • Ενθάρρυνση clusters ή / και συνεργασιών ΜΜΕ μεταξύ τους ή / και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
 • Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας.
 • Περιβαλλοντικές υποδομές / «πράσινη» ανάπτυξη.

Σημαντικό επίτευγμα του προγράμματος, αποτελεί η απλούστευση στην υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τη μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τη συνολική βελτίωση χρόνων ανταπόκρισης σε επίπεδο αξιολογήσεων προτάσεων και διαχείρισης αιτημάτων.

Aρκεί οι επιχειρήσεις να αποταθούν έγκαιρα σε εξειδικευμένους συμβούλους, ώστε η αξιοποίηση των πόρων να πραγματοποιηθεί με ταχύτητα και δίχως αστοχίες, να υπάρξει βελτίωση σε τυχόν αδυναμίες και όλοι οι προνομιούχοι, να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες, οι οποίες τούς παρουσιάζονται.