Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €5,4εκ, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Dimand διαμορφώνονται σε €92,6εκ περίπου και θα διατεθούν ως εξής:

(α) ποσό €50,9 εκ περίπου εντός τριών εργασίμων ημερών από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, για την αποπληρωμή σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ολοσχερή προπληρωμή του συνόλου των οφειλόμενων δανειακής σύμβασης με την TEMPUS συνολικού ποσού €50,6εκ περίπου και την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών από την Εταιρεία έναντι συνολικού ποσού €0,3εκ περίπου.

(β) ποσό περίπου €28εκ περίπου για την χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων του Ομίλου εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου,

(γ) ποσό περίπου €13,7εκ περίπου για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου