Έναν ακόμη διαγωνισμό σε σχέση με το FSRU Αλεξανδρούπολης έβγαλε στον αέρα ο ΔΕΣΦΑ, με τις εξελίξεις να κινούνται γρήγορα ώστε το φιλόδοξο project της Gastrade που βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή να ολοκληρωθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2023, δηλαδή έξι μήνες νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Ο διαγωνισμός αφορά ειδικότερα τον έλεγχο και υπηρεσίες επίβλεψης για το έργο σχεδιασμού, προμήθειας υλικών και κατασκευής της σύνδεσης του δικτύου του ΕΣΦΑ με το FSRU.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών λήγει την 1η Αυγούστου 2022, ενώ η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης είναι 319.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Τα απρόβλεπτα ανέρχονται σε ποσοστό 15% επί του συμβατικού τιμήματος ήτοι, κατ’ ανώτατο όριο 47.925 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων ο συνολικός προϋπολογισμός, μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 367.425 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 15 μήνες και δεν υπόκειται σε παράταση.
Σε κόμβο LNG μετατρέπεται η Ελλάδα – Δύο νέοι τερματικοί σταθμοί

Τα κριτήρια συμμετοχής

Όσον αφορά την χρηματοοικονομική επάρκεια, κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση κοινοπραξίας κάθε μέλος της πρέπει να διαθέτει μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον 320.000 ευρώ και πιστοληπτική ικανότητα (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές) τουλάχιστον 32.000 ευρώ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, το παραπάνω ποσό πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη αυτής.

Σχετικά με την τεχνική εμπειρία, κάθε συμμετέχουσα εταιρεία και σε περίπτωση κοινοπραξίας κάθε μέλος της πρέπει να υποβάλει, μεταξύ άλλων, κατάλογο συμβάσεων σχετικών με υπηρεσίες που αφορούν σε επίβλεψη κατασκευής έργων και υπηρεσίες μελετών, που έχουν εκτελεστεί επιτυχώς τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Επί ποινή αποκλεισμού, κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση στον διαγωνισμό, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, αυτοτελώς ή ως μέλος ανάδοχης κοινοπραξίας με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν 50 %, τα τελευταία 8 χρόνια τις συμβατικές της υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από μία ή περισσότερες συμβάσεις, σχετικά με:

-Υπηρεσίες ελέγχου λεπτομερούς σχεδιασμού ή εκπόνησης μελέτης λεπτομερούς σχεδιασμού, τουλάχιστον μέχρι το στάδιο των «issue for construction» εγγράφων και

– Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευής, τουλάχιστον μέχρι το στάδιο μηχανικής ολοκλήρωσης (mechanical completion), σε τουλάχιστον ένα έργο EPC, που αφορά σε λεπτομερή σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή τουλάχιστον ενός Μετρητικού και/ ή Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης, με πίεση λειτουργίας εισόδου μεγαλύτερη των 40 bar και συνολικής δυναμικότητας τουλάχιστον 100.000 Nm3/h.

Στην περίπτωση κοινοπραξίας, η παραπάνω απαίτηση σχετικά με την εμπειρία και τεχνική ικανότητα θα πρέπει να ικανοποιείται τουλάχιστον από τον επικεφαλής της.

Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, στην περίπτωση κοινοπραξίας ή επίκλησης πόρων τρίτων, ο επικεφαλής (leader) ή ο οικονομικός φορέας του οποίου γίνεται επίκληση πόρων τρίτων, αντίστοιχα, θα καλύψει τουλάχιστον τις θέσεις για Υπηρεσίες Σχεδιασμού του «Lead Engineer» και ενός μηχανολόγου μηχανικού και για την Επίβλεψη Κατασκευής του «Site Supervision Head», ο οποίος θα είναι πολιτικός μηχανικός.

Το mega project

Σημειώνεται ότι η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU), χωρητικότητας 153.500 κ.μ. LNG, θα συνδεθεί με το εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας με αγωγό μήκους 28 χλμ., μέσω του οποίου το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας, από τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία, καθιστώντας τη χώρα μας «κέντρο» για την ενεργειακή ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης.

Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 410 εκατ. ευρώ και έχει πλήρως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους αλλά και μέσω της συμμετοχής των ιδιωτών μετόχων του (Όμιλος Κοπελούζου, ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΔΕΣΦΑ, Gaslog, Bulgartransgaz).

Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) με το ποσό της δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται στα 166,7 εκατ. ευρώ.