Σε €871,7 εκατ. διαμορφώθηκαν το 2021 τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση του ομίλου της ΔΕΗ, έναντι €865,1 εκατ. το 2020 για το σύνολο του Ομίλου, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερά, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 15,3% από 18,6%, λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών.

Ειδικότερα για το δ΄ τρίμηνο του 2021, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €245,2 εκατ. έναντι €169,1 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2020. Τα τελικά αποτελέσματα των επιμέρους δραστηριοτήτων του Ομίλου ενσωματώνουν και το όφελος από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου.

Οι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του μέσου εσόδου καθώς και από τη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της Παραγωγής, το οποίο συνέβαλε στην στήριξη των πελατών.

Στη δραστηριότητα της Παραγωγής και της Εμπορίας, θετικά επέδρασσε και η διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, και δικαιωμάτων εκπομπής CO2.

Tα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €18,4 εκατ. έναντι κερδών €19,5 εκατ. το 2020. Αντίστοιχα για το δ’ τρίμηνο του 2021 τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €23,8 εκατ. έναντι κερδών €6,7 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2020.

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε το 2021 κατά €1.057,3 εκατ. ή 22,7% κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου καθώς η αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 4,1% αντισταθμίστηκε ουσιαστικά από τη μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα το δ’ τρίμηνο 2021, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €2.009,1 εκατ. αυξημένος κατά 77,9%, σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2020 ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης του μέσου εσόδου, με την αύξηση της εγχώριας ζήτησης να διαμορφώνεται σε 7,4%.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το 2021, αυξήθηκαν κατά €1.050,7 εκατ. (ή κατά 27,8%) σε €4.834,9 εκατ. έναντι €3.784,2 εκατ. το 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών για αγορά καυσίμων και ενέργειας οι οποίες μετριάστηκαν από την αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024, από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού, από το πιστωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ καθώς και από την επιβολή έκτακτων εφάπαξ χρεώσεων στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η Πολιτεία για την κάλυψη του ελλείματος του ΕΛΑΠΕ.

Ειδικότερα, στο δ’ τρίμηνο 2021, οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες (εξαιρώντας τις αντίστοιχες εφάπαξ επιπτώσεις) ανήλθαν σε €1.763,9 εκατ. αυξημένες κατά 83,7% έναντι του δ’ τριμήνου 2020, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων ενεργειακών δαπανών.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή – εισαγωγές – εξαγωγές)

Το 2021 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 4,1% στις 56.991 GWh έναντι 54.758 GWh το 2020, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία.

Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, σημειώθηκε αύξηση κατά 9% λόγω της αύξησης των εξαγωγών των Τρίτων (αύξηση κατά 2.961 GWh ή 165,8% σε σχέση με το 2020). Ειδικότερα, το δ’ τρίμηνο 2021 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 7,4% στις 14.043 GWh έναντι 13.071 GWh το δ΄ τρίμηνο του 2020.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 64,3% το 2021 από 68,7% το 2020. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 64,2% τον Δεκέμβριο του 2021 από 66,8% τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 87,8% (από 94,4%) στην Υψηλή Τάση, 44% (από 35,7%) στη Μέση Τάση και 65% (από 69%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 43,7% της συνολικής ζήτησης το 2021 (40,3% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2020 ήταν 40,7% (36,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ

Συγκεκριμένα, η παραγωγή από υδροηλεκτρικές μονάδες αυξήθηκε κατά 2.393G.Wh λόγω των μεγαλύτερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το 2021 σε σχέση με το 2020 αλλά και λόγω των αυξημένων αναγκών του Συστήματος.

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 2.475 GWh ενώ μείωση κατά 381 GWh παρουσίασε η λιγνιτική παραγωγή. Στο δ’ τρίμηνο 2021, η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 234 GWh. Αντίθετα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 656 GWh.

Σε επίπεδο χώρας, σημειώθηκε άνοδος στην παραγωγή από ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών) κατά 25,4% ή 4.515 GWh. Επίσης, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 21,4% ή 2.284 GWh.

Τι δήλωσε ο Γιώργος Στάσσης

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε τα εξής:

«Το 2021 ήταν μια χρονιά σημαντικών οροσήμων για τη ΔΕΗ. Επανήλθαμε στις αγορές κεφαλαίου για πρώτη φορά μετά το 2014, προχωρήσαμε στην έναρξη της δραστηριότητάς μας στην ηλεκτροκίνηση με τη ΔΕΗ Blue, συμφωνήσαμε την πώληση του 49% της συμμετοχής της ΔΕΗ στο ΔΕΔΔΗΕ, προχωρήσαμε στην επιτυχή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, λάβαμε μια ακόμα αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P, ενώ επίσης σημειώσαμε περαιτέρω πρόοδο στις πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η πρόσφατη γεωπολιτική κρίση, έφερε την Ευρώπη και την χώρα μας σε μία πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, που όμοιά της δεν έχει παρουσιασθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η ΔΕΗ, από την μία οφείλει να συνεχίζει τις απαραίτητες επενδύσεις σε ΑΠΕ και δίκτυα που θα βοηθήσουν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, και από την άλλη οφείλει να στηρίζει τους πελάτες, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, αξιοποιώντας την καθετοποιημένη της θέση.

Παρά τη μεταβλητότητα στις αγορές εμπορευμάτων κατά το 2021, καταφέραμε να καταγράψουμε ανθεκτικές επιδόσεις λόγω της καθετοποίησης των δραστηριοτήτων μας καθώς και τη διενέργεια hedging. Σταθεροποιήσαμε την λειτουργική μας κερδοφορία με την επίτευξη EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση σύμφωνα με το στόχο που είχαμε θέσει. Ταυτόχρονα, ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, καταφέραμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας απορροφώντας, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων των τιμών που οφείλονται στην συνεχιζόμενη παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε την πρόοδο στο Επιχειρηματικό μας Σχέδιο, με ιδιαίτερη έμφαση τις ΑΠΕ, και την στήριξη των πελατών μας. Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση καταδεικνύει την αναγκαιότητα υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου η χώρα να απεξαρτηθεί γρηγορότερα από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες κρίσεις.

Για το 2022, και  παρά το γεγονός ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τις επενδύσεις σε ΑΠΕ και δίκτυα στηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες μας, διατηρώντας τον στόχο του επιχειρηματικού μας πλάνου για επίτευξη EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση στα ίδια επίπεδα με το 2021.»