Σε αναβάθμιση του ΟΤΕ προχωρά η Bank of America, δίνοντας σύσταση αγοράς (από neutral προηγουμένως), καθώς η τιμή στόχος των 23 ευρώ προβλέπει περιθώρια ανόδου 33,7%.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές του αμερικανικού επενδυτικού οίκου, ο ΟΤΕ προσφέρει όχι μόνο αποδόσεις για τους μετόχους, αλλά και ανάπτυξη.

Οι πέντε λόγοι για τους οποίους η BofA συστήνει την αγορά της μετοχής του ΟΤΕ είναι:

Πρώτον, η ανάλυση της BofA υπογραμμίζει τη μακροοικονομική ανθεκτικότητα της εταιρείας και το περιθώριο περαιτέρω αύξησης του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα: “είμαστε 2-7% πάνω από τη συναίνεση σχετικά με τα έσοδα της περιόδου 2022-24, βλέποντας τα περισσότερα ανοδικά στοιχεία στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης και στις υπηρεσίες ICT”, όπως σημειώνει.

Δεύτερον, η BofA βλέπει περιθώρια επίτευξης μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης των ελεύθερων ταμειακών ροών και των αμοιβών των μετόχων της τάξης του 4% και 7% αντίστοιχα, παρά την κορύφωση των επενδύσεων και την πληθωριστική πίεση. Όπως εξηγεί, ο ΟΤΕ μπορεί να επιτύχει αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών της τάξης του 4% δεδομένου ότι περίπου το 75% του ενεργειακού κόστους αντισταθμίζεται μέχρι το μεγαλύτερο μέρος του 2023, καθώς λόγω και της νέας εθελουσία, ενώ η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 193 εκατ. ευρώ δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, η BofA υποστηρίζει ότι ο ΟΤΕ μπορεί να αυξήσει την αμοιβή των μετόχων του κατά 7% ετησίως. Το πλεόνασμα των ελεύθερων ταμειακών ροών από το 2018-20 (80 εκατ. ευρώ) και η πιθανή πώληση της Romania Mobile, θα μπορούσαν να προσφέρουν επιπλέον μαξιλάρι μετρητών.

Τρίτον, επισημαίνει την αυξανόμενη υποστήριξη από τα buybacks του ΟΤΕ που ενδέχεται να φτάσουν έως και το 17% του όγκου συναλλαγών το 2022 και το 25% έως το 2026 (λίγο κάτω από το ρυθμιστικό όριο). Όπως εξηγεί, οι υπολογισμοί της δείχνουν ότι εάν το 50% της διανομής των μετόχων συνεχίσει να διοχετεύεται σε επαναγορές και ο θεσμικός κύκλος εργασιών παραμείνει στο επίπεδο του 2021 (1,6 δισ. ευρώ), οι επαναγορές ενδέχεται να φτάσουν το 15,4% της αξίας συναλλαγών το 2022 και το 16,8% έως το 2026. Ωστόσο, εάν η αξία των θεσμικών συναλλαγών μειώνεται σύμφωνα με το free-float, τα buybacks μπορεί να αντιπροσωπεύουν το 16,4% της συνολικής αξίας το 2022 και το 24,6% έως το 2026. Αυτό θα είναι λίγο κάτω από το ρυθμιστικό όριο του 25%

Τέταρτον, η Bofa βλέπει 33% περιθώρια ανόδου στη μετοχή του ΟΤΕ με βάση τη νέα τιμή στόχο που δίνει των 23 ευρώ.

Πέμπτον, θεωρεί ότι ο ΟΤΕ να αποτιμάται ελκυστικά με 6,1x 2022E δείκτη EV/EBITDA για 16% ROCE το 2022 και 16% μέση ετήσια άνοδο στα κέρδη ανά μετοχή το διάστημα 2021-24 (το καλύτερο μείγμα στην Ευρώπη.