Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Απριλίου καλεί τους μετόχους της η Μπλε Κέδρος με θέμα την αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, σε εκτέλεση της από 24.03.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και το άρθρο 11 του Καταστατικού καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 14η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της Παλαιάς Τατοΐου αριθ. 4, Τ.Κ. 14671.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση αλλαγής χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που καλύφθηκε με δημόσια προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4706/2020

Θέμα 2ο: Παροχή ειδικής αδείας για μεταβίβαση ακινήτου προς την ΑΕΕΑΠ κατ΄ αρθ. 28 παρ. 4β του ν. 2778/1999, όπως ισχύει, το οποίο ανήκει σε εταιρεία που ελέγχεται από τον μέτοχο Μιχαήλ Ευμορφίδη

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και της επακόλουθης μη δυνατότητας λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 21η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο τόπο όπως παραπάνω ορίζεται, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού.

Διαβάστε περισσότερα